Fully searchable, complete text of the 1877 Obreen publication of the Guild Book of Delft Master Painters, Engravers, Sculptors, Potters etc. in the seventeenth century.

This is the Guild Book part 1: period 1613-1649.

Next page is Guild Book part 2: period 1650-1714.

 

 

Go online to trhe Utrecht university for the complete book (link 2013)

How the guild was managed by the headmen.

This annotated and linked internet version of the Meesterboecken was created by © Kees Kaldenbach, 2002. Updated October 16, 2007. Text annotations are inserted between [....].

Blue hyperlinks show my additional info, mainly on the subjects of their workshops and private homes in Delft.

The following pages 1 - 120 were scanned from volume I of the out-of-print book on Dutch artists and craftsmen written by Obreen with this impressive title: "Archief voor NEDERLANDSCHE KUNSTGESCHIEDENIS. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. Met bereidwillige medewedewerking van van verscheidene archivarissen e.a. bijeengebracht door F. D. O. Obreen Adj. Bibliothecaris-Archivaris, van Rotterdam." 1e deel [first volume] Rotterdam, Van Hengel & Eeltjes (J. van Baalen & Zonen) publishers, 1877-1878.

This translates into: Archive for NETHERLANDISH ART HISTORY. Collection of mainly unpublished messages and notices on Netherlandish painters, engravers, sculptors, architects, jewellers, gold and silversmiths, smiths, metal stamp makers, tapestry weavers, embroiderers, Delftware manufacturers, ivory cutters, glass painters, engineers, surveyors, mapmakers, map colouring specialists, typeface makers, calligraphers, book binders, etc. Selected with the help of various archival and other specialists by F. D. O. Obreen Sub-librarian-archivist of Rotterdam."

 

 

See Fabritius, nr 75; Vermeer nr 78 and De Hooch nr 80. Illustration showing a double page of the Meesterboek from: Ernst Günter Grimme, Jan Vermeer van Delft, DuMont Schauberg, Köln, 1974. p. 8.


Notes by Kaldenbach: Text below was scanned from the 1877 Obreen publication citing the two volume Guild Books on Delft Artists and Artisans, owned by the Koninklijke Bibliotheek in The Hague. The Guild book lists all Master in the departments of Oil Painters, Water colour painters, Chair painters, Glass engravers, Glass manufacturers, Faience (Pottery) makers, Tapestry makers, Embroiderers, Engravers, Sculptors in wood, stone or other material, Sheath makers, Printers, Book traders.

As my text-scanning software did not recognize the 1877 typography perfectly, text output had to be manually corrected. Minor errors may thus occur compared to the published Obreen text.

The letter v or w can sometimes be read as u or uu. Errors and inconsistencies in list numbering were corrected by me by adding a, b, c, etc.

"uyt stad" or "uijt stadt" or "uwt stat" ==> means "left town"

"doot" ==> means dead

Obreen page numbers appear like this: -4- .

Kaldenbach's text annotations are inserted between [....].

Text in Red highlights remarkable items.

Women are marked as [vrouw or woman / female].

'Hoofdman / Hooftman" or Headmen may be translated as syndics.

Dutch 17th century spelling is tricky. When scanning the text for a certain name please try a variety of spellings or search for only a telling part of a name (i.e. "donk" instead of Korssendonk/Corstendonk.)

The wooden suitcase containing the Delft guild papers was emptied when the organisation was disbanded in 1833. Subsequently all papers got lost except for these two Master books which are now in the Koninklijke Bibliotheek, The Hague


Frits Lugt now online!

Internet becomes a true treasure trove for the art history researcher. Recently the famous Frits Lugt collection of Art Sales Catalogues has been put online (for a fee) at http://www.idcpublishers.info/lugt/


[The following is the full text by Obreen]

-1- 

 

 

"Het Sint Lucas-gild te Delft

 

Delft behoorde ongetwijfeld tot de steden van de Republiek der vereenigde Nederlanden, waar de schoone kunsten met goed gevolg beoefend werden, en wij meenen daarom een goed begin met dit werk te maken, wanneer wij in de eerste plaats iete mededeelen omtrent het Delftsch S. Lucas-Gild.

Volgens Ordonnantie behoorden tot dat gild: "Alle degeenen, die haar generen met de schilderkunst, hetzij met pencelen of andersints, in olye of waterverwen, als oock glaseschryvers, glasemakers, glasverkoopers, plattielbackers, tapissiers, borduurwerckers, plaetsnyders,

-2-

beeldsnyders, werkende in hout ende steen, ofte andere substantie, scheemakers, konstdruckers, bouckverkoopers, hoedanig die souden mogen zijn'. 1)

Het Gild werd in 1833 ontbonden. Zijn archief, gedeeltelijk uit modellen bestaande, is in genoemd jaar ten raadhuize van Delft gedeponeerd geworden 2) , doch van dat alles schijnt aldaar niets meer over te zijn; de Heer SOUTENDAM had de welwillenheid mij onlangs te berichten 'dat hij bij zijn optreden als Gemeente-Archivaris in 1859 , die kist geheel ledig vond!' In deze tusschen 1833 en 1859 geleegde Gildekist hebben zich waarschijnlijk ook bevonden de beide "Meesterboecken", die door een toeval van den ondergang gered, sedert 1870 berusten in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Ovetuigd, dat er niet gemakkelijk belangrijker gegevens betreffende den bloeitijd der Oud-Hollandsche School aan den dag te brengen zijn 3), hebben wij gemeend deze beide stukken in hun geheel te moeten opnemen. Zoo als uit de benaming "Meesterboecken" blijkt, werden er de namen in opgeteekend van ieder die de meesterproef had afgelegd , met vermelding tevens achter ieders naam van het betaalde Recht."

1) R. BOITET. Beschrijving der Stadt Delft, 1729 , bl. 283.

2) Medegedeeld door Mr. J. SOUTENDAM in "De Nederlandsche Spectator" van 1870, bl. 452.

3) Op het jaar 1648 vindt men melding gemaakt van een "Grootbouck"; zoo dit toevallig ook aan vernieling ontsnapt, en wellicht in particulier bezit mocht zijn geraakt, hopen wij dat de eigenaar het aan een openbare bewaarplaats zal afstaan.


 

-3-

Het bedrag daarvan was als volgt :

Meesterrecht: 1)

• Een Inboorling f 6.-.- [entry fee due for a master born in Delft]

• Een Vreemdeling f 12.-.- [due for a master born outside of Delft]

• Een Meesterszoon. f 3.-.- [due for a master's son born in Delft]

• Een schilder, zonder Kunstoefening. f 1. 5.- [due for a house painter, painter-in-the-rough, without art training]

Meermalen zien wij de "Hooftmans" niet zonder moeite de verschuldigde gelden invorderen van kunstenaars, wier werken niet zelden na hun dood op hoogen prijs gesteld werden, maar die hun leven vaak in bekrompen omstandigheden doorbrachten.

Alvorens tot den inhoud over te gaan, betuigen wij den Heer Bibliothecaris der Kon. Bibliotheek Dr. M. F. A. G. CAMPBELL onzen dank voor zijne bekende welwillenheid en hulpvaardigheid, ook nu weder gebleken door de wijze waarop hij ons in staat heeft gesteld van deze, in vele opzichten kostbare documenten kennis te nemen. Het oudste "Meesterboeck" loopt van 1613 tot 1649, de bladzijden zijn met potlood genummerd 2 tot 47 recto; het tweede begint met 1650 en eindigt 1714, bladz. 1 tot 15 en 1 tot 5° recto. Beider formaat is smal folio, in perkamenten omslag.

1) Medegedeeld door Mr. J. SOUTENDAM in "De Nederlandsche Spectator" 1870, bl. 452.


-4-

 

St. Lucas Gilde tot Delfft. Meestersboeck

begint 1613, eijndigt (ends at) 1649.

 

A. OLIVERW-SCHILDERS. [Oil Painters]

1. Michiel Jansz. Miereuelt. [Michiel Jansz van Mierevelt / Michiel Jansz van Miereveld]

2. Huybrecht Jacopsz. ( doot. )

3. Willem Willemsz. Luijt.

4. Jan Gerbrantsz. de Jong.

5. Cornelis Jacopsz. Delft.

6. Pieter Heyndericx Molshoeck.

7. Jacop Woutersz. Vosmaer.

8. Hans Joordaen. (doot.) [Hans Jordaen]

9. Herman van Bolgersteyn.

10. Jan Willemsz. in den haen Decker [Jan Willemsz Decker, living In den Haen ?]

11. Reyer Isbralltsz. Crabmoes.

12. Pieter Adriaensz. den Dorst. (is vt stadt.)

13. Abraham van der Hoef.

14. Willem Jansz. Decker.

15. Sybrandt Balkenende.

16. Jacop Molijn

17. Pieter Stael. ( doot. )

18. Rochus Jacopsz. Delft.

19. Karel Vennanuer.

20. Arent van Reijnoij.

21. Jan Cornelisz. Schoonhoue.

22. Olivier Willemsz. (is vt stadt.)

23. Claes Hals.

24. Marijnis Cornelisz.

25. Aryen Barthelmeesz. Rypeuelt. (is vt stadt.) [Arjen Barthelmeesz. Rypevelt]

26. Jan Ghoosens van Dulleue (vt stadt.)

27. Jan Pietersz. In S. Jeronimus.

28. Cornelis Claesz. Schol. (de weduwe continueert.)

29. Bruijn Jansz. (vt stadt.)

30. Andries Corstiaensz. (doot. )

31. Abram Jansz. (vt stadt 1617).

32. Jan Pietersz. van Ghijlt. (jepoest.) [Gils]

33. Cornelis Damen [Rietwijck].

34. Symon Joordaen. (doot.)

35. Maerten van Tol.

36. Willem Jacobsz. Delff , plaetsteeker.[graveur]

37. Pieter Bronckhorst.

 

 

-5-

 

38. Jacob Musscher, 1) zijn dootschult betaalt [by Jacob Fransz. Muskel, see Oud Holland, 120, 2007, p 108].

39. Claes Jacopsz.

40a. Bartelmees van Bassen. (uyt stadt. )

40b. Hendrick van Tol.

41. Jan Augustynsz. (wt stadt.)

42. Jan Daemen Cool (7d/3m 1614) (wt stadt. )

43. Steuen Willemsz. van Oudenhuijse.

44. Jonas Verburcht.

45. Willem Jansz. Verloij, by t Serpent') 1615.

46. Jan Claesz. van Harelem, 1615.

47. Willem Willemsz. van der Vliet, In de Koelstraat [Choorstraat].

48. Cornelis Harmens, 1615.

49. Ritsert Hanssen. 1615.

50. Enghel Jansz. Rooswijk. (Int jaar 19 vertrocken.)

51. David van Horenbeeck, 1617. (Int jaar 20 vertrocken. )

52. Jan Dirckx van Nes, 1617, (uyt stadt 1623.)

53. Gerrit Jacobsz. Molijn, 1618.

54. Pouwels Weyrts, 1620. (doot.)

55. Jan Jansz. Valckenijer, 1620.

56. Abram Pietersz. Vroomans , 1621.

57a. Arie Bertelmeesz.

57b. Anthonis Palmedes, 1621.

58. Aryen Franssen van der Dussen,1622.

59. Willem Adamsz. Kerckhoven, 1622.

60. Salomon Thonisz. , 1622.

61. Pieter Houvenaer, 1622. (uyt stadt)

62. Huyg Dirckx van der Douw, 1623.

63. Joris Gerritsz. , 1623.

64. Pieter van Nas , 1623. [Pieter van Asch]

65. Willem van den Bondel.

66. Jilss Jilsse de Berch, 1624.

67. Pieter Pietersz. Bemont , 1625 2).

====== nummeringsfout / error in numbering =====

78. Pieter Groenewegen, 1626.

79. Abram Lambrechtsz. Stulling , 1626. (uyt stadt 1628.)

80. Sr. Pelleman, 1626.

81. Leonaert Braber, 1629 [= Leonaert Bramer]

 

1) In margine: Jacob Fransz. Muskel (sic)

2) In het H. S. zijn hier 11 volgnommers overgeslagen, blijkbaar bij vergissing, want de jaartallen volgen.


-6-

 

82. Dirck van der Mast, 1627.

83. Korstinen Kouwenberg, 1627 [Corstiaen Couwenbergh]

84. Palmedes Palmedes, 1627.

85. Sarvaes Nouts.

86. Jochum de Vriesz., 1628.

87. Jacob Fransz. Schavendeyl, 1628. (vertrocken 1631 op Meij.)

88. Pieter Aelbrechsz. Schoonhaven, plaetsteeker, 1630. [graveur]

89. Heer Andries Pietersz. van der Linde, Predicant, 1631.

90. Van der Ast schylder, alias van Aelst, 1632.

91. Hendrick Willemsz. van der Vliet, 1632.

92 a. Abraham Coge schijlder, 1632.

92 b. Pynas, 1632.

92 c. Geret Jacobsz. Moelyn, 1633.

92 d. Symon de Vlieger, 1634.

93 a. Adryaen Lynschoote [Adriaen Linschoten].

93 b. Willem van den Landen, 1635.

93 c. Pieter Pietersz. Vroomans de jong, 1635.

94. Claer Bronckhoirts.[Claes Bronckhorst ?]

95. Mo. Potter, Schilder. [Paulus Potter]

96. Louwijs Elseuier [Louis Elsevier] .

97. Jan Gabrielse.

98. Antony Marynise.

99. Alije Jacopse.

100. Mattheus de Berg, 1638.

101. Heindrick van der Burch.

(102.) Geraart van Hoekgeest, 1639. [Gerard van Houckgeest]

(103.) Heynderik Gillisz. , 1639.

(104.) Abram Vosmaer, 1639.

(105.) Jacob Pouwelsz., 1640.

(106.) Claas Bronckhorst, 1641.

(107.) Jacobus Delft, 1641.

(108.) Tomas Tomasz., 1642.

(109.) Emanuel Witte, 1642.

(110.) Adam Pick 1642.

(111.) Pieter Steenwijk, 1642.

(112.) Cornelis de Man, 1642.

(113.) Willem van Odekercken , 1643.

(114.) Adriaan Comelisz. Delfft . 1643.

(115.) Pieter _______, 1643. ,

(116.) Willem van Aalst, 1643. [Willem van Aelst]

(117.) Jan Molyn, 1644.

(118.) Heerman, ik meijne Witmont 1644. [Heerman Witmond]

(119.) Nicolaas Vosmaer, 1645.

(120.) Jacob Pietersz. Vr. Burgh, 1645. 1

(121.) Pieter Leendertsz. Vr. Uin , 1645.

(122.) Ary Jacobz. Korsendonk . 1646. [Arjen Corstendonk]

 

-7-

 

(123. ) Anthony Marinsz. 1646.

(124. ) Potter, 1646. [Paulus Potter]

(125.) Jan Gabrielz. Songe, 1646.

(126.) Sijmon Fanger, 1647.[ Simon Fangaert]

(127.) Comelis Vr. Voort, 1646.

(128.) Heijnderik Vr. Burgh, 1649. [Hendrik van der Burch]

(129.) Willem Verschoor, 1653.

====

From other sources:

d-p-burch-aj.htm

d-p-vosmaer-j.htm

d-a-alpers.htm

=====

B. WATERVERW-SCHILDERS. [Watercolour painters, all from Flanders]

1. Pieter Jansz. Vroommans, doot.

2. Pieter Pietersz. Vroommans.

3. Adriaen Hondecoter [Adriaan Hondecoeder] .

4. Franchoys Verhulst.

5. Jan Jansz. Schotelmans.

6. Hans Verlinden.

7. Comelis Pastinocx.

8a. Abram Bonart, 1613.

8b. Mathys Jansz. Been, 1614.

 

1. Hans Claesse Hondekoete.

2. Jan Augustinsse Verlinde

3. Pieter Matisse Pastenackel, doot.

4. Hans Verlinde, doot.

5. Jan Schootelman den Ouden , doot.

6. Claes Engels.

 

 

C. GHLASE SCHRIJUERS ENDE MAECKERS ENDE GLAS VERCOOPERS. [Glass engravers ; glass makers and glass traders]

1. Pieter Arijensz. van Buijten.

2. Arijen Gherritsz. Stolck.

3. Aryaen Jansz. van Vaeirle.

4. Jan Willemsz. Luyten.

5. Dirck Jansz. Laegelant.

6. Comelis Aryensz van Linschoten.

7. Dirck Jorisz.

8. Salomon Jacopsz. van der Heul.

9. Comelis Comelisz. van Leewen

10. Arijen Arijensz. van Vaeirle. Int Jaer 1621 vertrocken.

11. Jan Jacopsz.

12. Joris Stoffelsz. doot.

13. Claes Claesz. van Swieten.

14. Roelant Dircxe, doot.

15. Ghysbrecht Dircxe.

16. Jan Comelisz. Poen.

17. Balten Marchusz.

18. Jan Aryensz.

19. Frans Maertensz.

20. Cornelis Pietersz. van Buijten.

21. Meinaert Fransse.

22. Sentge Claesd. weduwe van Dirck Reinniers.

23. Filps van Adrichhem. Naer Oostijndien int jaer 1630 vertrocken.

24. Pieter Joerisz.

25. Abram Claessen, glasvercooper. Doot.

 

-8-

 

26. Dirck Beest, glasvercooper.

27. Arien Cornelisz. Kater, glasvercooper.

28. Toenis Jansse van Cleef op Delffhauen. [Delfshaven]

29. Servaes Heindrick van Houten, doot.

30. Jacob Comelisz. van der Poel.

31. Comelis Dirckxsse van der Douw.

32. Jan Dircksz, naest St. Jorisgasthuijs, doot.

33. Isbrant Pietersz. glaesmaecker vertrocken scbuldig het Jaer 1629.

34. Arent Aryensz. glaesmaecker Stolck.

35. Isack Lubbertsz, glaesmaecker.

36. Jan Jansse de Jong. doot.

37. Erassemus Gerritsz. van Baanen.

38. Engelbrecht Ariensz. van de Velde.

39. ______?

(40.) Jan Hendryckx. Bockevelt.

(41.) Syctus Jansen van den Houck.

(42.) Frans Janse van der Fijn.

(43.) Pieter Jacopsen Claerbeeck.

(44.) Heijnderijck Syvertse.

(45.) Cornelis Janse van der Poel, Vertrocken naer Oostijndijen,

 

D. VERLICHTERS ENDE CONSTVERCOOPERS ENDE BOECKVERCOOPERS. [Map colouring artists, art dealers, book dealers]

1. Floris Baltensz, is doot.

2. Nicolaes de Clerck, de weduwe [vrouw] continueert,

3. Wyuen Pieters dr, [vrouw] .

4. Mr. Willem schoolmeester, doot.

5. Jilles Jillesz. van Couwenberch,

6. Mr. Pieter den Boer, Doot,

7. Hans Cernage.

8. Heynderick Verhooch, doot.

9. Huijbrecht Bruynicx, de Weduwe [vrouw] continueert.

10. Franchoijs Tobiasz. uijt stadt.

11. Symon Jaspersz.

12. Mathys Jansz. Been, doot,

13. Hans Lichtlam, de We. continueert. [Weduwe] [vrouw]

14a. Jan Gerritsz, Ramp, doot,

14b. Hans Strick.

15. Harmen Bruijnsz. wt. stadt 1617,

16. Bruijn Harmensz, Schinkel,

17. Jan Andriesz.

 

1) In het H.S. [Handschrift] is 33 weggelaten.


-9-

 

18. Joris Andriesz.

19. Heijndrick Egbertsz.

20. Cornelis Janssen Vennecoel.

21. Arien Gerritsz. van Beijeren.

22. Gerrit Welckersz. Westefwout

23. Willem van der Burch, doot.

24. Phlips Jacobsz. uyt Stadt.

25. Aryen Claessen Vrijenberch

26. Abram Marcusz. opte hauen. [bij de haven]

27. Cornelis Jsansz. Timmer

28. Heyndrick Jansz.

29. Jan Pietersz. Waelpots.

30. Claes Starck, uyt stadt 1624.

31. Felix van Sambix de jonge.

32. Abram Woutersz. op Delfshaven.

33. Pieter van der Landen.

34a. Andries Cloeting.

34b. Sara de Klerck [vrouw].

35. Christoffelina [vrouw].

36. Jacus Legous.

 

E. BORDUIRWERCKERS. [Embroiderers]

1. Pieter van der Heyden.

2a. Willem Willemsz. van Linschoten.

2b. den ouden van Biesen [senoir]

3. Andries van Biesen, vertrocken omtrent het jaer 1613.

4. Carel de Gaeijn.

5. Willem Jorisz. Roscam

6. Franchoys van Rommelaer 1615.

7. Joost Moerkerck, 1617.

8. Salomon Booms, 1618.

9. Anthonis Willemsz., 1618.

10. Jacob van Halma, 1620 uwt stat.

11. Jan van Buytendyck, vertrocken.

12. Jochum van Biesen.

13. Pieter Lieuensz.

14. Iserel Spynhouvyus.

 

F. BEELTSNYDERS. [Sculptors]

1. Mr. Maerten, doot.

2. Cornelis Symonsz., doot.

3. Jacob Mathysz. Been, is ut stadt, wederom in stadt.

4. Esdras Lambrechtsz., doot.

5. Arien Willeboortsz., doot.

6. Gerret Aryensz. Hoendervanger, wt stadt 1620.

7. Daniel Maertensz, vt stat.

8. Cornelis Heilldericksz.

9. Jan Urbanusz.

10. Anthony Urbanusz.

11. Coenraet Gassen.

 

G. PLATEELSCHILDERS. [Faience painters]

 

1. Herman Pietersz.

2. Pouwels Bouseth, doot.

3. Cornelis Rochusz. van der Hoeck. Is vt. stadt.

 

-10-

 

4. Egbert Huyghens. Is doot

5. Michiel Nocets. (?)

6. Thomas Jansz. Is vt stadt.

7. Abraham Dauitsz [Abraham Davitsz].

8. Symon Thonisz. vit stat.

9. Egbert Jansz.

10. Hans de Windt spiesmaecker. [ = _____ ?]

11. Gherrit Hermansz. de wed. contijnueert [vrouw].

12. Franchoys du Boijs Joly.

13. Leendert Jansz., vt stat.

14. Claes Thonusz. wt stadt.

15. Heynderick Bokelssoon, 1616.

16. Gerrit Pieterssoon.

17. Meijnaert Garrebrantsz. die wedue continueert [vrouw].

18. Heynderick Janssoon. wt stadt.

19. Cornelis Ecberssoon.

20. Jan Genitssoon, wt stadt.

21. Gerrit Ecberssoon. Vrou Gerrits continueert [vrouw].

22. Aderjaen Hondekoete.

23. Cornelis Harmensz.

24. Jan Loeckeuier de soen van Gedion Loeckeuier .

25. Leendert Pietersz.

26. Cornelis Jansz. de Graaff 1621. uijt stadt 1623.

27. Aryaen Pietersz

28. Cornelis Schipper.

29. Evert Jansz. van West.

30. Pieter Jerronimusz.

31. Hermaenus Outhuesden.

 

TAPYSIERS. [Tapestry makers]

1. Franchoys Spierijng.

2. Mathys de Schepper

3. Pieter Pietersz.

4. Mr. Jan Houtman.

 

STOELVERWERS. [Chair painters]

1. Claesgen Thysse.

2. Ghysbrecht Jansz.

3. Jan Ghysbrechtsz.

4. Jan Euertsz.

5. Ghrietgen Huyge Wed. Jan Willemsz [vrouw].

6. Lysbeth Jacops [vrouw].

7. Joost Kist.

8. Daniël Willemsz.

9. Pieter Cornelisz.

10. Lenart Ghysbrechts.

11. Aelbrecht Sijmonz.

12. Aryen Cornelisz.

13. Dirck Aryensz.

14. Thijs Willemsz.

15. Jan Jansz.

16. Maddaleen Genits [vrouw].

17. Cornelis Joosten.

18. Claes Jorisz.

 

-11-

 

19. Maertgen Abrams. [vrouw].

20. Hendrick Jansz

 

MEESTERS OP DELFSHAVEN ENDE OP OVERSCHIE.

Thonis Jansz. van Cleeff, glaes

Abraham Woutersz

Abraham Gerritsz. .

Abraham Marckusz.

Corstiaen Evitsz. Vijtterant.

Abraham Gerritsz., glaesmaker, maker. op Overschie.

Pieter Gerritsz.


REGISTER VAN ALLE DE NIEWE MEESTERS DIE SINDT DEN JARE 1613 INT GHILDE SYN GECOMEN.

 

Opten 10 en Jannewary 1613 Compareerde voor de hooftman HERMAN GERRITSZ. VAN DER HOEFF ghlaesmaecker ende heeft hem seluen als meester doen aenteyckenen , waeruoren hij aent gilde heeft betaelt ter somme van. 6.-.- [six guilders, zero stuivers, zero ]

Opten 11en Febrewary compareerde SYMON JASPERSZ. cunstvercooper ende heeft hem mede als mr. doen aenteycken waeru Jren hij betaelt heeft, als hier niet geboren sijnde. 12.-.-

Op ten sen Mey compareerde PIETER PASTINOCX ende heeft van wegen FRANCHOYS VERHULST als door last van de Heeren Burgemeesters met den owden blief ingecomen synde betaelt voor syn meestergelt ofte Incoomste .2.10.-

Den 3en Junius heeft JAN ARYENSZ glaesmaker., hem seluen als mr. doen aenteycken, waeruoren hy betaelt heeft. 6.-.-

-12-

Ten selven dage compareerde mede EGBERT JANSZ. plateelbacker ende heeft hem mede als mr. doen (aenteykenen) waeruoren hy betaelt heeft als vreemd synde 12.-.-

Den len July compareerde HANS DE WINT plateelbacker met hem breijngende een acte van de Heeren Burgemeesters waerinne de hooftmannen belast wiert, hem int voorsz. ghilde als mr. aen te nemen on- aengesien hij volgende het eerste artyckel onses gildebriefs niet en conde aengenomen werden als niet den behoorlycken tyt aent ambacht geweest hebbende waervoren hy betaelt heeft als vreemt synde 12.-.-

Den 21en October ontfangen van FRANCHOYS SPIERIJNG voor syn meester gelt, alsmet den owden brief ingecomen synde 2.10.-

Op deselve tyt noch ontfangen van BARTELMEES VAN BASSEN, schilder, voor sijn Incoomste als vreemt synde . 12.-.-

Item noch ontfangen op deselve tyt van FRANS MAERTENSZ, glaesmaker voor syn Incoomste als burger. 6.-.-

Ende noch op deselve tyt ontfangen van ABRAM BONAERT, water-schilder, van wegen syn Incoomste als meester. 2.10.- Deze is mede wt last als voren met den owden blief ingecomen. Somma 73.10.-

 

========== T iaer 1614 ===========

 

Opten 18en December 1613 compareerde door last van den Heern Burgemr. MATHIJS DE SCHEPPER tapitcier om hem seluen int voorsz. ghylden als mr. te doen anteyckenen waervoor hij betaelt heeft als metten ouden brief angenoomen synde ter somme van. 2.10.- 

Den 13 Jannewary compareerde CORNELIS PIETERSZ. VAN BUYTEN, Glaeseschryver ende heeft hem selven als mr. doen inschrijuen waervooren hy betaelt heeft als synde een meesters zoon ter sommen van 3.-.- 

-13-

 

Opten 7 Maert compareerde JAN DAEMEN COOL olyuerwer schilder heeft hem selven doen anteijckenen als mr. waervooren hij betaelt als sijnde vreemt .12.-.-

Opten 5 Mey compareerde voor de Hooftmannen MATHIJS JANSZ. BEEN, lantmeter, 1) ende heeft hem seluen als mr. in dit ghylde doen anteyckenen, waervooren hij betaelt heeft als by den ouden brief ondert voorsz. ghijlden behoort hebbende ter sommen van .1.5.-

Opten 2 Juny compareerde voor de hooftmannen GERRIT HARMANSZ. Platielbacker ende heeft hem seluen als mr. doen anteijckenen waervoren hy betaelt heeft als synde een meesters soon .3.-.-

Opten 28 July compareerde voor de Hooftmannen FRANCHOOYS DU BOYS JOLY platielbacker ende heeft hem seluen als mr. doen anteyckenen in welcken qualiteijt hij bij de voorsz. Hooftmannen is angenoomen alsoo hij bij mijn Heeren van der Weth daervooren is goetgekent niet teegenstaende hij volgende het eersten artyckel onses briefs niet en mochte angenoomen worden ende heeft daer voor betaelt als zijnde vreemt. 12.-.-

Item ten selven daege noch ontfangen van JILLIS VAN KOUWENBERCH [Gillis van Couwenburch] als reste en in volder betaelinge van zijn mr. gelt. 1.15.- Is verantwoordt tot hiertoe.

Opten 17 November 1614 heeft doen anteyckenen als coomende metten ouden brief voor sijn mr. gelt PETER PIETERSZ. Tapitsier de somme van 1.5.-

Opten 19 November 1614 heeft doen anteijckenen LEENAERT JANSZ. Platielbacker als mr. waervoor hij betaelt heeft sijnde een borger de somme van .6.-.-

Opten 9 Maert 1615 heeft doen anteijckenen CLAES MATHEEUSZ.

 

1) In margine staat bij zijn naam aangeteekend: Lantmeter.

 

-14-

 

Platielbacker als mr. waervoor hij betaelt heeft als sijnde een boorger de somme van. 6.-.-.

Opten lesten Maert 1615 compareerde voor de Hooftmannen " ARY CLAES CLYNCKENBERCH Boeckebinder ende heeft hem doen anteijckenen als meester synde een borger ende heeft daervoor betaelt naer behooren de sommen van. .6.-.-

Opten 7 April 1615 compareerde voor de Hooftmannen JAN CLAESZ. van Haerlem schilder ende heeft hem doen anteijckenen bij provijsij als mr. als synde vrempt waervooren hy betaelt op reeckening de somme van ses gulden. Heeft de resterende 6 gul. betaelt.

Den 3 July 1615 heeft doen anteyckenen RYTSERT JANSZ. olyverwschilder als meester waerop hy betaelt heeft twee gulden, rest noch te betaelen vier gulden.

Den 14 October 1615 heeft doen anteijckenen WILLEM JANSZ. olijschilder als meester waervoor hy betaelt heeft synde een boorger de somma van. 6.-.-

Ten seluen daegen heeft meede hem doen anteijckenen JAN GERRITSZ. RAMP constvercooper als meester, heeft daervoor betaelt de sommen van. 3.-.-

Den 23 Octoober 16°5 (sic) Ontfangen van PIETER JORISZ. CABBESYN glaesmaecker synde een meesters soon de somme van 3.-.-

Den 22 Octoober 1615 heeft doen anteyckenen CORNELIS HARMANSZ. als mr. heeft daervooren betaelt synde een meesterssoon de sommen van drije gulden.

Ten seluen daegen heeft doen anteijckenen FRANCOEIJS VAN ROMMELAER als meester heeft daarvooren betaelt de sommen van ses gulden. Is verantwoort tot hiertoe.

Den 11 Janneuarij 1616 heeft hem doen aenteijkenen als meester

 

-15-

HENDERICK BOEKELSSOON plaetielbacker ende heeft daarvoore betaelt als sijnde een borreger de somma van 6-.-

Densellven dito heeft hem meede als meester doen aenteekenen GERIT PIETERSSOON platielbacker ende heeft daervoore betaelt als synde een borreger de somm. van. 6.-.-

Den 8 February 1616 heeft hem als meest. doen aenteekenen. MEIJNAERT GARREBRANTSSOON [Mijnaard Gerbrandszoon] platielbacker ende heeft daarvoore betaelt als sijnde een vreemdelinck de somma van l2 gulden. Den 7 Marcij 1616 compareerden voor de hooftmannen JAN CLAESSOON van Haarelem oliverwchilder ende heeft als reste betaelt ses gulden waerby denselieven als vreemt man synde ten vollen syne meesterschap betaelt heeft.

Den 28 Marcij 1616 heeft hem selleven als meester doen inteekenen HENDERICK JANSZ. buckverc. waervooren hy betaelt heeft als synde een borreger 6.-.-

Denselleven dito compareede meede CORNELIS ECBERSSOON ende heeft hem selleven als meester doen inteekenen waervoren hy betaelt heeft als synde een meesterssoon. 3.-.-

Den 4 Julijs 1616 heeft hem als meester doen aenteekenen JAN GERRITSSOON platielbacker waerop hij bij provijsij (als synde een vreemt man) betaeltheeft 6.-.-

Den 25 October heeft hem als meester doen intekenen GERRIT ECBERSSOON platielbacker waervooren hij betaelt heeft als sijnde een meesterssoon 1) 3-.

Den 23 Meij 1617 heeft hem als meester doen inteijckenen THONIS JANSZ. VAN CLEEFF glaesmaecker tot Delfshaven waervoor hij heeft betaelt 6 gulden.

 

1) In margine: Desen is verreijst

 

-16-

 

Veraccordeert met DAVID VAN HOORENBEECK schilder van wegen zijn mr. gelt, te betalen jaerlickx 30 stuyvers tot de somme van 6 guldens toe. Actum den 18 October 1617 daerop ontfangen 3 gul. rest 3 gul.

Op den 9 October 1617 aengenomen als mr. JAN LOQUEFIER [Jan Lockeveer ?] door last van de Wet colegialiter vergaedert, op seeckere requeste toegelaten Mr. Platielbacker betaelt als sijnd: burger 6 gul.

Op den 11 October 1617 heeft CORNELlS HEIJNDRICKXZ. steenhouwer als meester hem doen inteijckenen waervoor hy sal betalen als synde burger 6 gulden. Betaelt.

Den 18 December 1617 heeft JOOST MOERKERCK Borduierwercker hem als Mr. doen inteijckenen waervoor hij betaelt heeft synde Burger. 6.-.-

Den 10 October 1618 heeft JAN DIRCKXZ. VAN NES als Mr. doen inteijckenen waervoor hy betaelt heeft sijnde burger. 6.-.-

Op denselfden dito heeft SARVAES HENDRICKXZ. VAN HOUTEN Glaeseschrijver als mr. doen inteickenen waervoor hy betaelt heeft synde Burger 6.-.-

Op denselfden dito heeft SALOMON BOOMS hem als mr. Borduer-wercker doen inteijckenen waervoor hij sal betaelen 6 gul. sijnde Burger. Veraccordeert te betalen op vier termynen. Op denselfden dito heeft ANTONlS WILLEMSZ. hem als mr. Borduierwercker doen inteyckenen waervoor hij sal betalen sijnde een burger 6 gul. Verackordeert te betalen op termijnen.

Op den 24 October 1618 heeft hem als mr. schilder doen aenteyckenen GERRIT JACOBSZ. MOLYN, sal betaelen sijnde een Mrs. soon 3 gul. Betaelt 1 gul. 1619 , rest 2 gul. Verantwoort tot hiertoe, Op den 1 Julij 1619 heeft hem als meester schilder doen

 

-17-

 

aenteyckenen DIRCK CORNELISZ. in de roode zon ende heeft betaelt op zijn mr gelt drie gulden ende als de Hooftmans ommegaen zal alsdan de resteerende drie guldens betaelen.

Op den 12 November heeft DIRCK CORNELISZ de resteerende drie gulden betaelt. Actum Utsupra 1619.

Op den 15 October heeft CORNELIS HEYNDERICKSZ. Steenhouwer betaelt twee gulden over zijn meestergelt. Actum Uts: 1619.

Opten 18 Augustus 1620 heeft hem als meester borduerwercker doen aenteijckenen JACOB VAN HALMA waervoor hij betaelt heeft synde een Burger. 6.-.

Opten selffden dijto heeft hem als meester schilder doen aenteijckenen POUWELS WEYTS waervoor hij betaelt heeft geen Burger sijnde 12.-.-

Opten selffden dyto heeft hem doen aenteyckenen als mr. JACOB CORNELISZ. POEL glaesmaecker synde een meesterssoon , waervoor hy betaelt heeft. 3.-.-

Opten 28 October ao. 1620 heeft hem als mr. schilder doen aenteijckenen JAN JANSSE VALCKENIER, waervoor hij betaelt heeft synde een Burger 6.-.-

Is verantwoert tot hier toe.

Opten 29 Maert 1621 is voor de Hooftmans gecompereert CORNELIS JANSZ. en heeft zyn selve als mester plateelbacker (doen aenteijckenen) ende heeft daervoor betaelt als burger weesende 6.-.-

Opten selffden dijto is méede gecompereert ARYEN PIETERSZ. ende heeft hem als meester plateelbacker doen inteyckenen waervoor hy heeft betaelt als burger synde 6.-. &endash;

Opten 27 April 1621 is voor de hooftmans gecompereert ABRAM MARCKUSZ. ende heeft hem selven als mester doen inteyckenen op Delfsshaven volgens de acte by de Heeren Borgemeesteren vergundt ende heeft daervoor betaelt als burger wesende 6.-.-

 

-18-

 

Opten 21 Junij 1621 is voor de hooftmans gecompereert JAN URBANUS [Jan Stad / Jan van de Stad ?] ende heeft hem als mester beelthouwer doen inteyckenen ende heeft daervoor betaelt als borger weesende 6.-.-

Den 13 September 1621 is voor de hooftmans gecompareert ABRAM PIETERSZ. VROOMANS ende heeft hem als mester schilder doen inteyckenen waervooren hij heeft betaelt als weesende een meesterssoon. 3.-.-

Den 23 October 1621 is CORNELIS DIRCKX VAN DER DOU glaesmaecker voor mester angenoomen ende heeft daervoor betaelt als meesterszoon wesende 3.-.- Dootschult betaelt. Verantwoort tot hyer toe.

Opten 8 November ano. 1621 is voor.de Hooftmans gecompereert CORNELIS JANSZ. TIMMER ende heeft hem als bouckvercoper doen aenteijkenen waervoor hy heeft betaelt als burger synde .6.-.-

Opten 6 Desember ano. 1621 is voor de hooftmans gecompareert ANTONIS PALYMEDIS [Anthony Palamedesz] ende heeft hem zijn selven als meester schilder doen aenteikenen daervoor betaelt als burger op Rekening 1 gl. , 1 gl. 1623, noch 1 gul. 1624 noch 1 gulden, heeft ten vollen betaelt de Resteerende 2 gul.

Opten 3 Januari ano. 1622 is voor de Hooftmans gecompareert JAN PIETERSZ. WAELPOT bouckbijnder ende heeft hem selven als mester doen aenteikenen als Vremdelynck ende daervan betaelt op rekeninge 6 gl. Rest nog 6 gl. betaelt noch 3 gul. 1622. noch 1 g. 10 Sl, 1623. 1 gul. 1624, betaelt.

Den 17 Mey ao. als boven is voor de Hooftmans gecompareert JAN DIRCKSZ. glaesmaecker ende heeft hem selven als mester doen aenteikenen, als burger weesende betaelt 6.-.-

Opten 8 August ao. als boven is voor de Hooftmans gecompareert KLAES STERCK bouckdrucker ende heeft hem selven als meester

 

-19-

 

doen aenteikenen als vremdelijnck ende hijerop betaelt 3 gulden , noch 2 gul. noch 2 gul. 1623. Vertrocken. (In margine.) Veraccordeert te betalen alle jaers 2 gulden tot de volle betaling van 12 gul. Vertrocken. Rest 5 gulden-

Opten 8 August ao. 1622 is voor de Hooftmans gecompareert ADRIAEN FRANSZ. VAN DER DUSSEN ende heeft zijn selven als meester schilder doen inteykenen waervoor hij heeft betaelt als burger synde 6 gul. .

Op ten selffden dyto is meede ghecompareert WILLEM ARENSZ. KERCKHOOVEN ende heeft hem als meester Schijlder doen inteijckenen , waervoor hij heeft betaelt als burgher sijnde .6.-.-

Op den 5 September 1622 is voor de Hooftmans gecompareert SALOMON TONISZ. ende heeft hem als meester Schilder doen inteijkenen waervoor hij heeft betaelt als borgher sijnde. Hierop betaelt voor de eerste termijn 2 gl. 1622, noch 2 gl. 1623, rest 2 gul. Betaelt dootschult.

Op den 15 October a~. als boven is voor de hooftmans gecompareert PIETER HOUENAER [Pieter Hovenaar ?] ende heeft hem als mester Schijlder doen inteijckenen Waervoor sal betalen als vremdelijnck zijnde 12 gul. hijer op betaelt vier gulden, rest 8 gul. Vertrocken.

Op den 6 Nouember ao. als bouen is voor de Hooftmans gecompareert FELYCX VAN SANTBYX de Jonge 1) [Felix van Sambix de Jonge] ende heeft hem als meester boekbijnder doen aenteijken waervoor hij sal betalen als burgher 6 gulden hijer op ontfanghen op Rekening 1 gl. 1622, noch 1 gul. 1623. Verantwoort tot hijer toe.

Op den 29 Meij 1623 compareerde voor de Hooftmans

 

1) Moet zijn SAMBIX.

 

-20-

 

JORIS GERRITSZ. Schilder, heeft hem voor meester doen inteijckenen waervoor hij betaelt heeft synde een burger. 6.-.-

Op den 24 July 1623 Comp. voor de Hooftmans ABRAM WOUTERSZ. BLOCKMAKER op Delffshaven ende heeft hem als huijsschilder doen inteijckenen waervoor hij sal betalen op termijnen sijnde een burger 6 gul.

Op denselven dito Comp. voor de Hooftmans HUIJG DIRCKSZ. VAN DOU ende heeft hem voor Mr. Schilder doen inteijckenen waervoor hy betaelt heeft synde burger 6 gul.

Op denselven dito Comp. voor de Hooftmans PIETER VAN NAS 1) [Pieter van Asch] ende heeft hem voor Mr. Schilder doen inteijckenen waervoor hij sal betalen sijnde een burger 6 gulden, betaelt op rekening 3 gulden , noch 3 gulden betaelt.

Op den 16 October 1623 comp. voor de Hooftmans JAN VAN BUIJTENDIJCK Borduijerwercker ende heeft hem als Mr. doen inteijckenen ende sal betalen sijnde vreemt 12 gulden, hierop betaelt 3 gulden, rest 9 gulden. Vertrocken.

Op denselven dito heeft _________ MEIJNS in de Culck [wonende in de Kolk ?] als constvercoopster doen inteijckenen waervoor sij sal betalen ses gulden. Veraccordeert bij eenige voorgaende Hooftmannen, hierop betaelt 3 gulden, ontfangen 1626 3 gul. betaelt.

Op denselffden dito heeft hem als Mr. doen aenteyckenen MAERTEN ARIENSZ. Schilder op de haven ende sal betalen op termijnen 6 gulden sijnde een burger hier op betaelt 1 gul. 10 st. Ao. 1623. Rest 4 gulden 10 stuyvers.

Is verantwoort tot hier toe.

Op den 16 October 1622 is JAN DE CLERCK voor Mr.

 

1) Waarschijnlijk dezelfde als PIETER VAN ASCH.

 

-21-

 

bouckvercoper aengeteijkent, sal betalen sijnde Mrs zoon 3 gulden, hierop betaelt 1 gulden 4 stuijv. rest 1 gulden 16 stuijv. Doot. 1624.

Opden 4 November compareerden voor die hoomans GHEERAERT PIETERSEN Boeckvercooper heeft hem laten aenteekenen als meester zal betalen voor zijn meester (recht) de somme van 6 gl. zynde een borgher, betaelt 3 gl. 1624, noch 3 gl. betaelt.

Op den 9 Nouember 1624 comparerden voor die Hoomans HEYNDERICK TOL schilder en heeft hem laten aenteekenen waervoor hij heeft betaelt 6 gl. als poorter. Is nu meester.

Is verantwoort tot hiertoe.

Op den 15 November 1624 compareerde voor de Romans JILESS JILLESSE DE BERCH [Gilles Gillesz de Berch] ende heeft hem als mester laeten inteyckenen daervoor hij heeft betaelt synde een burger 6 gulden.

Opten selffden dito heeft hem als mester laeten aanteijckenen BOUDEWIJN FARDENANDISZ [Boudewijn Ferdinansz ?] en sal betalen wesende burger 6 gl. Staet noch te betalen, heeft betaelt 4.10.-

Op den 18 April (1625) compareerde voor de Homans CLAES EENGELSZ. [Claes Engelsz] ende heeft hem als mester laten anteyckenen en sal betaelen wesende burger 6 gulden, hierop betaelt 3 gl. noch hierop betaelt 1.10.- Heeft ten volle betaelt 6.-.-

Op denselffden dito heft hem als mester laeten anteijckenen , JACOB JANSSE VAN VELSSE ende ben met sijn moeder verackerdeert datse sou gheven 6 gul. te weeten een dalder ree (gereed) ende de rest Sinte Lucas toecomende 1625. Hijerop betaelt 3 gulden, noch 3 gulden, noch ontfangen de resterende 3 Betaelt.

Op denselffden dito heft hem mester laten anteijcken MAERTEN VAN TOL ende heeft betaelt, seit dat (hij) hier gebooren (is) 6 gulden.

 

-22-

 

Opten 27 October 1625 heeft hem laeten inteijckenen PIETER PIETERSZ. BEMONT als meester schilder sijnde een borger heeft daervoor betaelt 6.-.-.

Opten selffden dijto heeft hem doen aenteijckenen ARENT ARIJENSZ. STOLCK als meester synde een meesters soon heeft betaelt 3.-.-

Noch heeft hem dyto doen aenteijckenen ISBRANT PIETER als meester glaesmaecker synde een burger heeft betaelt 6.-.-

Opten 29 October 1625 heeft CLAES MATHEEUWIS hem doen aenteijckenen als vergulder sijnde geen burger waervoor hij moet betaelen 12.-.- ende heeft hierop betaelt 5.-.- Noch betaelt 2 gulden 1626, den 26 July ao. 1627 noch 1 gulden 10 st, den 15 October ontfangen noch 1 gulden 10 st. noch door handen van JAN CORNELISZ. POOL ende WILLEM VAN DEN BRANDEL 2 gulden, Heeft nu betaelt.

Opten selffden dyto heeft hem als meester schilder doen aenteyckenen WILLEM JANSZ. synde een burger, woonende over 't Swaert heeft betaelt 6.-.-

 

============ Ao. 1626 =========

 

Den 30 maert heeft hem doen aenteyckenen als meester schilder Sr. PIETER GROENEWEEGEN ende sal betaelen de somma van ses gulden (als sijnde een burger) dese ses gulden is betaelt.

Den 21 September 1626 is voor de Hooftmans gecompareert ABRAM LAMBRECHTSZ. ende heeft hem seluen als mester schilder doen aenteyckenen waervooren hij sal betalen als burger synde ses gulden ende op dato ontfangen 6 gulden.

Den 16 October 1626 heeft hem als me.ter beelthouwer doen aenteijckenen ANTHOONY URBANUS [Anthony van de Stad ?] waervooren hij sal betalen als burger wesede ses gulden, hijerop ontfangen dertich stuyvers rest

 

-23-

 

4.10.- welck hem by de Hooftmans is vergunt op 3 halff jaeren, den 5 Juny ao. 1627 noch van hem ontfangen 4 gulden 10 st. is nu betaelt.

Opten 16 October 1626 is YSACK LUBBERTSZ. als mester glaesmaecker angeteijckent waervoor hy sal betalen als vreemt zynde twaelff gulden, hijerop ontfangen 4.-.- rest 8.-.-, welcke acht gulden by de Hooftmans is vergunt op termynen te betalen, twelck wij sijn stellende tot discretij van de navolgende Hooftmans, rest 4 gulden.

Van FELIX SAMBIX Op reeckening 2.-.- rest een gulden.

Opten 16 October 1626 heeft hem als meester schilder doen aenteijckenen Sr. PELLEMAN waervooren hij sal betalen als burger zynde 6 gulden hyer op ontfangen een franse croon tot 3.18.- rest 2.2.- den 5 Junij ao. 1627 ontfangen dese resterende 2 gulden 2 st.

Verantwoort tot hijer toe.

 

========= Ao. 1627 =============

 

Den 30 Augusty heeft hem doen aenteijckenen als meester schilder DIRCK VAN DER MAST, ende heeft daervoor betaelt als synde een meesters soon 3 gulden.

 

Den 27 September compareerde voor de Hooftmans JAN EDUWAERTSZ. BOLLONGE ende heeft hem doen inteijckenen als meester glaesmaecker ende heeft daervoor betaelt sijnde burger de somma van 6 gulden.

Dito ontfanghen van ISACK LUBBERTSZ in minderinghe van sijn meestergelt 4 gulden rest noch 4 gulden.

Den 9 October heeft hem doen aenteijckenen als meester glaes- maecker ENGHEBRECHT ARIENSZ. ende heeft betaelt als synde burger 6 gulden.

Den 25 October heeft hem als meester schilder laeten inteyckenen.

 

-24-

 

CORSTIAEN VAN COUBERGEN [Corstiaen van Couwenbergh] ende heeft betaelt als sijnde een meestersoon 3 gulden.

Den selven dito heeft hem als meester schilder laeten inteyckenen PALMEDES PALLEMEDES [Palamedes Palamedesz] ende sal betaelen als sijnde burger 6 gulden, hierop ontfangen 3 gulden. Hierop ontfangen 3 gulden, is betaelt.

Den 9 October is als meester glaesmaecker aengheteijckent JERASMUS GERRITSZ. ende heeft betaelt als synde burger 6 gulden.

Dito als meester aengeteyckent SERUAES NOUTS [Servaes Nouts], ende sal betaele synde een meesters soon 3 gulden hierop ontfangen 1 gulden 10 st. rest 1 gulden 10 st. betaelt het recht 3 gulden.

Is verantwoort tot hiertoe.

 

============= 1628 ==========

 

Den 17 Janwarij ontfanghen van ANTHONIJ ORBANS in minderynghe van syn meestergelt. 1.10.- rest noch 1.10.-

Den 31 July heft ANTHONIJ ORBANS dese reste voldaen, is nu meester.

De 14 October 1628 heeft hem als meester doen aenteekenen CORNRLIJS CORNELISSE pletielbacker waervoor hij beatelt heft seijt burger te sijen 6.-.-

Denselve dito ontfangen van PALLEMEDES PALLEMEDES [Palamedes Palamedesz] de reste van syn meestergeldt. 3.-.-

Den 15 October 1628 heeft hem doen aenteekenen JAN JANSSE DE JONGH als meester glaesmaker ende heft betaelt sijende meestersoon 3.-.-

Den 10 November 1628 heeft hem als meester doen aenteyckenen JOCHUM DE VRIES schilder is fremt, sal betalen 12 gulden, hierop ontfanghen 4 gulden ende sal betalen toecomende Mey 4 gulden.

 

-25-

 

De leste 4 gulden als de Hooftmannen omgaen voor synte Luckas dach. Hij heeft sijn poorterschap vertont, rest 5 gulden, betaelt 50 st. rest noch 50 stuijv. betaelt de resterende 50 stuijvers.

Den 11 November heeft hem als meester doen aenteycken JACOB FRANSSE VAN SGRAVENDAEL schilder is fremt, Sal betalen 12 gulden, hierop ontfanghen 2 gulden ende sal betalen toecomende Meij 6 gulden ende de leste 4 gulden als de Hooftmannen omghaen. Hij heeft sijn poorterschap vertont. Dit is betaelt.

Ontfangen van JACOB VAN GEEL als sijnde vremt over sijn meestergeldt de somme van 12 gulden maer by alsoo hy gheen acte van porterschap en tont sal hetselve geldt voor boeten ghehouden worden.

Is verantwoort tot hiertoe.

Den lesten April ao. 1629 heeft hem doen aenteyckenen als meester schilder LEENDERT BRAMER [Leonard Bramer] ende heeft daervoor betaelt als synde burger de somme van 6 gulden.

Ontfanghen van ENGHEL JANSZ. ROOSWICK [Engel Jansz Rooswijck] over het verloop van zijn jaerpenning 2 gulden 10 st. alsoo hij eenighe jaren uut stat geweest is ende is ontfanghen op den 15 October ao. 1629.

Op den 15 October ao. 1629 heeft hem als meester borduerwercker doen aenteyckenen JOCHUM VAN BIESEN ende als meesterszoon zynde sal betalen drie gulden, daerop ontfanghen een gulden, heeft noch 2 gulden betaelt, ontfangen de resterende 2 gulden.

Op den 22 October ao. 1629 heeft hem als meester boeckbinder laeten intekenen ANDRIES JANSZ. CLOETING en als meesters zoon zynde heeft daervoor betaeld drie gulden.

Noch ten selven daghe heeft haer doen aentekenen als constvercopster [female] CHISTOFFELINNE VAN ASSENDELFT ende sal daervoor betalen 6 gulden, daerop ontfanghen 3 gulden rest noch 3 gulden, is een borghers dochter.

 

-26-

 

Noch ten selven daghe ontfanghen van SARA NICLAES wedue van T HOOFD [female] 1 gulden 10 stuuers van verloopen jaerpenningen alsoo zij seyde het geld voor desen voldaen te hebben ende dat tot nader de rest, maer alsoo zij niet betoonen en can in wat jaer zij ingecomen is sal het voor haer meestersgeldt gehouden worden. Sal noch betalen 1.10.- alsoo zij een meestersdochter is. De resterende 1.10.- is betaelt.

Noch ontfangen den 18 October ao. 1629 van JOCHUM DIE VRIES in mindering van zijn meestergelt 3 gul. rest noch 5 gulden hierop ontfangen 50 stuijvers rest noch 50 stuijvers, betaelt.

Op den 19 Nouember heeft hem als meester borduerwercker doen aentekenen PIETER LIEUENS [Pieter Lievens] ende sal daervoor betalen 6 gulden als burghers zoon zynde ende daerop ontfanghen drie gulden rest 3 gul. dese 3 gul. is betaelt. Is verantwoort tot hiertoe.

Op den 3 Junius anno 1630 heeft hem als meester plaetsnijder doen aentekenen PIETER AELBRECHTSZ. SCHOONHAUE als burgher betaelt daervoor 6 Op den 29 Julij 1630 heeft hem als Mr. Affsetter doen aenteyckenen.

PIETER VAN DE LANDE synde vreemt ende heeft op rekening betaelt 4 gulden, rest 8 gulden, ontf. 2 g. 10 st. noch ontfangen 2 gulden rest drie gulden 10 st.

Op den 23 September 1630 compereerde voor de Hooftmannen COENRAET GASSEN beelthouwer synde vreemt ende heeft op rekeninghe betaelt 1 gulden rest elff gulden, betaelt 1 gulden 10 st. rest 9.10.0 , noch 1 gul. noch 1 gul. rest 7 gul. 10 st. noch betaelt 1 gul. rest 6 gul.

Op den 20 October 1630 compareerde voor de Hooftmans ABRAHAM GERRITSZ. Glaesmaker tot Ouwerschie [Overschie] sijnde burger heeft

 

-27-

 

hem als Mr. tot Ouwerschie doen aenteyckenen sal betalen 6 gtll. hierop betaelt 2 gul. rest noch 4 gul. Verantwoort tot hiertoe.

Den 14 April 1631 heeft hem als Mr. Glaesmaker doen aenteyckenen JAN HEINDRICKSZ. ende heeft daervoor betaelt sijnde een burger drie gulden, rest noch 3 gulden, rest noch 3 gulden, dese 3 gulden is al betaelt.

Den 5 September compareerde voor de Hooftmans Heer ANDRIES PIETERSZ. VAN DER LINDE predicant van de Ausburgsche Confessije vertoonende acte van poorterschap ende hem doen aenteyckenen als Mr. Schilder, synde vreemt, betaelt het recht 12 gulden.

Den 13 October 1631 heeft REIJNIER VOS off REIJNIER VAN DER MINNE [de vader van / the father of Johannes Vermeer, die zich naar zijn herberg De Vliegende Vos noemde en zich later in zijn documenten als kunstverkoper Vermeer noemde] hem doen aenteijckenen als Mr. Constvercoper, sijnde burger, sal betalen het recht 6 gulden.

Verantwoort tot hier toe.

Opten 18 Maert Ae. 1632 ontfangen van JAN SPANGAERT op sijn meestergelt de somme van vijff gulden, maer bij alsoe (hij) een acte van poorterschap en thoent binnen een maent sal hetselve gelt voor boete gehouden werden volgens syn selffs versoeck, noch ontfangen twee gulden tien stuijver opten 22 Junij , noch ontfangen 4.10.0.

Den 15 Aprijlis 1632 ontfangen van 1) _____ VAN AELST als meester schilder van St. Luycasgilde van syn meestergelt ten volle 6 gulden. Rest noch te betaelen syn jaergelt, betaelt 0.6.-

HEIJNDER. WILLEMSZ. VAN VLIET heeft hem doen aenteyckenen opten 22 Juijnij als meester schilder van St. Luyckasgilde ende heeft belooft te betaelen op St. Luicas toecomende ao. 1632, betaelt het recht 6 gul.

 

1) De voornaam is in het H. S. opengelaten. [=Evert van Aelst].

 

-28-

 

Ontfangen op den 22 Juijnij ao. 1632 1) ______ VAN AS Schilder op syn meestergelt drie gulden hij aldien hij geen acte en toent van syn poerterschap sal het selve gelt voor boeten gehouden werden, noch ontfangen 6 gulden noch ontfangen 3 gulden. Deese Acten heeft VAN AS vertoont den 11 April 1633.

ABERAM DE COEGE [Abraham de Cooge / Abraham de Coge] heeft hem doen anteyckenen opten 11 Juynij 1632 en beloeft het gilde te voldoen binnen den thijt van drie maenden bij aldien hij geen acte en toent sal alsdan hetselve gelt voor boete gehouden werden. Mr. Schilder sijnde vreemt betaelt het recht 12 guld. op kontdijssie dat hij over 4 maende sal toonen zijn poortschap en dan als Mr. gheteekent sal worden. Deese Acten is by de Hoomans vertoent en als vrijmeester bekendt.

======== Ao. 1632 ==========

AELBER AELBERTSZ. lindedrucker [= _____ ? Term niet in WNT] heeft hem als meester doen anteyckenen opten 15 September en heeft betaelt op syn meestergelt 1.0.0. Rest noch te betaelen 2.0.0. Rest noch te betaelen 1.0.0. Hierop betaelt 2 guld. heeft ten volle betaelt. (In margine.) Op den hoek van de Coestraet [Choorstraat].

PIETER FINSON Schilder op Dellffhaenen [Delfshaven] heeft hem als meester doen aenteyckenen opten 12 Nouember ao. 1632 ende heeft op syn meestergelt betaelt 3.0.0. Rest noch 9.0.0.

Noch ontfangen van PIJNAS Schilder op syn meestergelt twee gulden X st. synde geen burger maer bij aldien hy geen acte en toent van syn poorterschap soe sal hetzelve gelt voer boeten gehouden werden. Actum den 12 Nouember ao. 1632. Verantwoert tot hiertoe.

 

1) De voornaam is in het H. S. weggelaten.

 

-29-

 

Den 3° Mey 1633 ontfange van GERRIT MOLYN [Gerrit Molijn] de somme van 2 gulden 2 st. van 7 verloope Jaeren.

Ontfangen den 1 Augustij 1633 van SYCTUS JANSE ontvange 3 gulden op syn meesterschap synde een burgerssoon , betaelt noch 3 gulden 6 stuv.

Den 29 Augustij heeft hem als Mr. doen aenteekenen EEVERDT JANSZ. VAN DER WEST sijnde een Borger heeft betaelt 6.0.0.

Den 7 November 1633 compereerde voor Hoofmans van St. Lucas gilde FRANS JANSZ. glaesmaecker en heeft betaelt voor sijn meesterschap betaelt 6.0.0.

PYETER VAN DE LANDE caertverlijchter moet nocht betaelen op syen meestergeldt drye gueldens tijen stueuers doer laest van de Reeren de boergemestere wanneef dat hie vwyet (uit) den Stadt wyelt vertrecken doer chlaechten dye hie dede daerdoer dat hie de Heeren boergemesters heeft bewecht (bewogen) datse hem dijt hebben verguendt.

Ontfangen int ommegaen van RENDERICK TOEL 1.4.0 van vyer verloepe jaeren.

Verantwoort tot hierentoe, de hoeftmans syen geweest dijt Jaer 1633.

JACOB VOSMAER,

DVERCK JOERSEN BLAENOKER,

M. WEIJLLEM VAN VLIEDT,

JAN DIJERCKSEN.

 

Den 24 April 1634 compereerde voor Hoofmans van S. Lucas gilde JACUS LEGOUCE koenstverkooper synde vremt laet hem als meester intekenen geeft op 12 gulden, 3 gulden rest 9 gulden die hij op Sint Lucas voldoen sal, den 18 October 1634 ontfangen 3 gulden, rest 6 gulden.

 

-30-

 

Den 26 Juny 1634 Compereerde voor Hooftmans van St. Lucas gilde ISEREL SPYNNOUVYUS doet hem aentekenen als Mr. borduerwercker synde vremt betaelt 6 gulden op rekening, den 18 October 1634 ontfangen de resteerende 6 gulden.

Den 31 Julij 1634 Compereerde voor Hooftmans van St. Lucasgilde PIETER JERONIMUSZ. plattelbacker doet hem aentekenen als Mr. plaetelbacker zynde een Burgerssoon betaelt 6 gulden.

Den 8 October 1634 heeft hem doen aentekene als Mr. SYMON DE VLEIJGER schilder synde vremt, betaelt 6 gulden, rest 6, heeft syn meestergelt betaelt, 12.0.0.

Den 18 October 1634 heeft hem doen aentekenen als Mr. steen ofte beelthouder BROER HEIJNDERIJCKX synde vremt betaelt op syn Mrschap 3 gulden 3 stuv. rest 8 gulden 17 StUV. heeft porterschap vertoont.

Den 23 October ontfangen van PIETER GERRITSEN op Delfshave scheepsreetschap schilder [scheeps-gereedschaps-schilder], synde vremt betaelt op rekeninge van syn meesterschap 3.0.0, rest 9 gulden.

 

Verantwoort tot hiertoe. De dienende hooftmans syn geweest 1634,

WILLEM WILLEMSZ. VAN VLIET,

JAN DIRCKXSZ. YAN DE LAER,

WILLEM WILLEMSZ. VAN DEN BUNDEL,

AERENT AERENTSZ. VAN SAENEN.

 

De Weduwe van JAN JACOPSE glaesmaecker heeft betaelt de dootschult van haren man den 8 Jannuari 1635.

Den 6 Mey heeft hem doen aenteyckenen PIETER JACOPSE CLAEREBEECK heeft betaelt op sijn meestergelt 6.0.0 rest noch 6 gulden alsoo hy vreemt is, heeft de resterende 6 gulden betaelt.

Den 30 Mey 1635 heeft hem doen aenteyckenen WILLEM VAN DE LANDE meester schilder heeft betaelt 1.10.0 rest noch 3 gulden.

 

Den 28 August. 1635 heeft hem doen aenteeckenen

 

-31-

 

HENDERICK SWAEF steenhouwer heeft betaelt op syn meestergelt 6 guld. rest noch 6 gulden, heeft noch betaelt syn resterende 6 gulden.

Schilder. Den 16 October 1635 heeft hem als meester doen aenteeckenen PIETER PIETERSEN VROOMANS de Jonge, alsoo hy een meesterssoon is heeft betaelt voor hem 3.0.0.

Den 16 October 1635 heeft vrou GERRETS haer dootschult betaelt 1.1.10.

Den 26 October 1635 ontfanghen van PIETER GERRETSEN op Dellefshauen scheepretschapschilder [scheepsgereedschaps-schilder] synde vreemt, op reeckening ontfangen 3 gulden, rest noch op syn meestergelt 6 gulden.

Den 28 October 1635 heeft Sr. PELLEMAN betaelt twee verloope jaerpenningen 0.12.0.

 

Verantwoort tot hiertoe.

De dienende hoomans syn geweest 1635,

WILLEM VAN DEN BUNDEL,

AERRENT AERRENTS VAN SANEN,

ANTONI PALLEMEDES STEUAERTS [Antoni Palamedes _____?],

CLAES CLAESSE VAN SWIETTEN.

 

Opten 1 Nouember ao. 1635 compareerde voer de Hoeftmannen van St. Luickas gilde ABRAHAM GERRITS glaesemaecker tot Ouderschie met syn vaeder geassisteert ende dat met consent en toestaen van myn heere burgemeesters, als dat hij sal moegen meesterij van 't glaesmaeken doen binnen den dorpe van Ouderschie ende oock (aan) de kerck meede moegen wercken sonder beletsel ende verders nyet dat onder de Juerisdicxsie van de Stat volgens de Ordinansij van de gilde brieff en de boete daerinne verhaelt staende en heeft hiervan ten volle betaelt 5.10.0.

Verantwoort tot hier toe.

Opten 14 Apryles 1636 MEYNDERT HARMENS boeckvercooper in

 

-32-

 

de paepestraet heeft hem aen doen teyckenen als meester synde borger heeft betaelt 4.0.0. Rest noch te betalen 2.0.0.

HARMANIS OUTHVESDEN [Herman Oudheusden] platielbacker heeft hem als meester doen aenteykenen opten 1 en September 1636 synde borger heeft betaalt 6.0.0.

1636. noch heeft hem doen aenteyckene JAN HEYNDERICXS klatschilder als meester opten 1e September. Synde een meestersoen heeft betaelt 3.0.0.

JACOB DIRICXS boeckbinder in de Hypolitus buert [Hippolytusbuurt] heeft hem doen aenteyckenen opten 17 October 1636 als meester heeft betaelt 3.0.0, noch betaelt 3 gulden tot volle betaelijnck 6.0.0.

1637. HARME EEUERTS brillemaeckers soen heeft hem als Schilder doen aenteyckenen opten 16 November 1636 ende heeft ten volle betaelt 6.0.0.

Verantwoert tot hier toe.

Compareert voor de Homans van St. Lucij gilde CLAES JANSZ VAN ROOEIJ ende betaelt sijn mesterschap summe 12 gulden door dien hij geen borger en is met belofte Acten van porterschap te toenen binnen den tijt van een ende halff jaer op verbeuertte van syn gagie van 12 gulden. Actum den 1ge April Ao. 1638.

CLAES JANSEN VAN ROOY heeft syn poortersseel aen de Hooftmans vertoont den 7 October 1639. Op den 28 Mey heeft hem laten als meester intekenen

GABRIEL ALDERHUYSEN ende heeft daerop betaelt, actum desen 28 Mey ao. 1638 drie gulden drie stuuers ende alsoo hij burger is, rest noch 2 gul. 27 st. , noch betaelt den 20 December, dertich stuuers ao. 1638, dit voirg. is betaelt.

Op den 15 October ao. 1638 heeft haer laten intekenen als constdruckster ELYSBET DAKET ende een borghers dochter zijnde, heeft daerom betaelt 6 gulden ende hiennede voldaen [vrouw].

-33-

Den 20 December ao. 1638 heeft hem als meester platteelbacker laten intekenen DIRCK JERONIMUSZ. en heeft daervan het recht betaelt 6 gulden. Actum desen 20 Desember anno 1638.

Den 20 Desember ao. 1638 heeft hem als meester schilder laten intekenen MATEUS DE BERG ende heeft daervan het recht betaelt 6 gulden, actum desen 20 Desember ao. 1638.

COENRAET GASSEL 1) heeft noch op zijn meestergeldt betaelt een gulden rest noch te betalen drie gulden tien stuuers.

Op den 21 Desember An. 1638 heeft hem als meester schilder laten intekenen JORIS ARIENSZ BESAEN wonende op Delfshauen is geen borgher heeft op zyn 12 guld. betaelt een gulden tien stuvers rest noch acht gulden tien st. ende heeft belooft tegen toecomende jaer zyn poorterschap te tonen.

 

De dienende Hooftmans zyn geweest 1638.

CORNELIS DAEME VAN RYETWYCK.[Cornelis Damen Rietwijk]

JAN DIRCKXZ. VAN DER LAEN.

WILLEM VAN DEN BUNDEL. 2)

JAN EDEWAERTSE BULONGE.

Verantwoort tot hiertoe.

Op den 22 Juli 1639 compareerde voor de Hooftmans GEERAERT VAN HOECKGEST [Gerrit van Houckgeest / Gerard van Houckgeest] Schilder heeft hem voor meester doen inteyckenen waarvoor hy betaelt heft synde vreemt 12.0.0. [This painter chose an oblique viewpoint in church interiors; this artistic choice was to start a revolutionary and much copied school of painting.]

Op den 6 September 1639 compareerde voor de hooftmans ALEWIJN ASSENDELFT steenhouwer heeft hem voor meester doen in- teyckenen synde burger heft betaelt 6.0.0.

 

1) Of GASSEN, zie ook 23 September 1630.

2) Of VAN DE LAER zie de Hoofdmans in 1634.

 

 

-34-

1) Den 10 October 1639 compareerde voor de Hoomans CORNELIS GABERELSEN dewelck hem verbint voor den tyt van twee Jaeren heeft te wercken bij CORNELIS JANSE DE GRAEF heeft betaelt 6 stuyvers.

Op den 10 October 1639 compareerde voor de Hooftmans HENDERICK JILLESEN schilder heeft op sijn meestergelt betaelt synde borger 3.0.0. Rest noch 3 gulden die hy binnen 3 wecken betalen sal.

Op den 31 October 1639 compareerde voor de Hoomans ABRAM VOSMAER schilder heeft op syn meestergelt betaelt synde borger 3 gulden. Rest noch 3 gulden- Den 10 Mey 1639 heeft GABEREL ALDERHUYSEN betaelt de rest van syn meestergelt betaelt 1.7.0.

Verantwoort tot hijertoe.

De afgaende Hoomans des Jaers syn geweest

WIJLLEM WIJLLEMSZ. VAN DEN BUINDEL [Willem Willemsz van den Bundel] en

JAN EDEWAERTSZ DE BOLONJE. Anno 1639.

1640. Op den 27 Feberwarij Compereerde voor de Hooftmans ABRAM VOSMAER schilder heft betaelt sijnde borger sijn resterende 3 gul. heft daerme voldaen.

Den 26 Maert heft betaelt HEINDERIJCK VAN BEIJEREN int booterhuys de reste van sijn meestergeldt 3 gul.

Op den 23 Apri11640. Compereerde voor de homans van sinte Lucas gilde HEINDERICK MAERSELIS VAN GOCH heft hem als mester laeten anteikenen synde vremt heeft betaelt 12 gulden.

 

1) Deze post is in het H. S. doorgehaald.

 

 

-35-

Op den 23 April 1640. Compereerde voor de homans van Sinte Lucas gilde LAMBRECHT GHISBRECHTSZ en.de heft hem als mester laetten anteickene synde vremt betaelt 12 gulden.

Op den 23 April 1640. Gompereerde voor de homans vant Sinte Lucas ghilde JAN HALES [=Jan Haes ?] wesende vremt heft op sin mestergeldt betaelt 6 gulden 6 stuv. rest noch 5 gul. 14 st. noch betaelt 3 g. 3 st. rest 2 g. 11 st.

Den selfde dijto

Compereerde voor de hoomans FRANS POULS heft hem als mester laeten anteykenen ende heft betaelt synde borger 6 gul.

Compereerde voor de Hoomans ISACK JUNIS heft hem als mester laeten anteykenen heeft betaelt synde borger 6 gul : opten 7 Ocktober 1640.

COENRAET GASSELT heft noch op syn mestergeldt betaelt 1 gul. Rest noch 1 gul: 10 st.

Compererde voor de homans van het Schildersgilde opten 4 Ock. tober 1640 1) ______ VTERHANT ende heft hem als mester laetten anteijkenen synde burger moet betaelen 6 gulden. Rest 4 g. 10, betaelt noch 30 stuuers rest 3.-.

Verantwort tot hijertoe, afgaende hooftmans sijn gewest

HARMEN VAN BOLGERSTEYN ende

EENGEBRECHT VAN VELDE, 1640.

Den 17 Desember 1640. Gomparerde voor de Hofmans van S. Lukas gilde JACOP POUWELSE Schylder en heft hem als Mr. laeten aentekenen, sal betalen synde vremt 12 gulden hierop betaelt 3 gulden, rest noch 9 gulden, noch

 

 ======= 1641 =======

1) De voornaam is in het H. S. niet vermeld.

 

-36-

 

betaelt 3 guldens, noch betaelt den 14 April 1642 3 gulden 3 st. rest 57 st. Heeft ten volle betaelt.

Op den 26 Maert 1641. Compareerde voor de Hofmans van S. Lucas ghilde CLAES BRONCKHORTS [Claes Bronckhorst] Schylder en heft hem als Mr. laeten aentekenen en daervoor betaelt, synde een Mr. Soon de somroe van 3 gulden.

====== Anno 1641. ==========

Den 24 Junij heft hem laeten aentekenen MATHlS HENDERICKSE Constverkoper en heft daerop betaelt synde burger 3 gulden rest noch 3 gillden, den 15 Ocktober betaelt het resteelende.

Op den 15 October 1641. heeft hem als Ml. laeten aentekenen JACOBUS DELFT en heft daervoor betaelt synde een Ml. soon 3.0.0. Anno 1641.

Den 25 Ocktober heeft hem als Mester laeten aenteikenen ESAIAS DE LINDT platteelbacker woonende op Delfshaeuen 1) en heeft be- taelt sijnde vremt 12 gulden.

Is verantwoort tot hiertoe.

Desen 14 April 1642 heeft hem laeten aenteykene TOMAS TOMASSE sal tonen syn poorterschap binnen den tijt van een maent mits

 

1) Volgens mededeeling, welwillend verstrekt door den heer C. M. VAN HEIJZELENDOORN, Archivaris der Gemeente Delfshaven , werd den 18 Maart 1641 aan ESAIAS MICHIJELSZ. DE LINT wonende tot Rotterdam vergunning verleend, op Delfshaven een tegel- en plateelbakkery te mogen oprichten, mits dat hij het poorterrecht zal moeten verkrijgen. In 1762 bestond deze tegel- en plateelbakkerij niet meer, blijkens een request waarbij een ander, die dit huis kocht voor f 625.-, daar ter plaatse een woning verzoekt te bouwen. De plaats waar die trafiek stond is aan de Oude haven westzijde, waar thans het Hervormd Burger-Weeshuis is.

 

-37-

,sal hy betalen als vreemt 12 guldens, heeft betaelt 6. 16 st. rest 5 gulden 14 st. Schilder. Heeft ten volle betaelt.

Desen 23e. Juni heeft hem als Meester doen aenteikenen EMANEWEL WITTE [Emanuel de Witte] heeft betaelt synde vreemt 12 gulden. Schilder.

Den 16e. October 1642 heeft hem als Meester laeten aenteykenen ADAM PICK en heeft betaelt synde borger 6 guldens. Schilder.

Den 10 Nouember 1642 heeft hem als Mester laten aenteikenen PIETER STEENWIJCK heft betaelt synde boorger de somMe van 6 gulden.

Glaasmaker. Den 9 November 1642 heeft hem als Meester laeten aenteikenen HEINDERICK SIUERTSE glaesmaeker heeft betaelt synde horger de somme van 6 gulden.

Plateelhacker. Den 11 Noverober heeft hem laeten aenteikenen AELBRECHT DE KEISER als Mr. Platteelbacker heeft betaelt synde vreemt 12.0.0.

Beelthouwer. Den 2 Desember 1642 heeft hem als meester laeten aenteikenen DANIEL DE SWARTE beeltsnider betaelt 6 gulden synde vremt, rest noch 6 gulden.

Den 26 July 1643 de resteerende 6 gulden betaelt.

Beeltsnider. Den 2 Desember 1642 heeft hem als Meester laeten aenteykenen CRISTIAEN JANSE VAN HULST heeft betaelt 6 gulden sijnde vremt rest noch 6 gulden, den 14 September noch betaelt 6 gulden en is ten vollen betaelt.

Bouckbinder. Den 2 Desember 1642 hepft hem als Meester laten aenteikenen ANTONI VAN HEUSDEN heeft betaelt synde borger 2 gulden rest 4 gulden, noch 2 gulden, noch 2 gulden, te volle betalt.

Verantwoort tot hiertoe.

Den 29 December 1642 heeft hem als Mr. laette aen doen tekene CORNELIS DE MAN synde burger betaelt 6 gulden.

 

-38-

 

Den 20 July 1643 heeft hem als meester laeten aenteyckenen PIETER ADENEL vremt kaertmaecker ende ten vallen betaelt 12.0.0.

Den 20 July heeft doen aentekenen als meester CORNELIS JANSE POEL glaesmaecker synde meesterssoon betaelt 3.0.0.

Den 12 October heeft hem voor meester laten aenteyckenen WILLEM VAN ODEKERKEN vrempt ende heeft betaelt 6.0.0. De resterende 6 gulden betaelt.

Den 12 October heeft hem voor meester laten aenteyckencn CRISTIAEN KAESKOOPER, niet weetende vrempt of ingebooren maer dat hy hetselue sal doen blijcken en heeft betaelt 2.18, de rest betaelt 3 gulden 2 st :

Den 16 October heeft hem als meester doen aenteykenen ADRIAEN CORNELISE DELFF synde Mr. soon betaelt 3.0.0.

Den 26 dito heeft hem als Mr. doen aentekenen PIETER BLANCIUS (Plancius ?) Schilder synde vremt heeft betaelt 12.0.0.

Den 9 Nouember heeft hem als Mr. doen aentekenen CORNELIS MARYNSE VAN DER PLAET synde meesters soon betaelt 3.0.0.

Den 9 Nouember heeft hem voor meester laten aenteykenen WILLEM VAN AALST [Willem van Aelst] en heeft betaelt 3.0.0. De reste sal hy betalen over drie maenden, de rest betaelt 3 gvlden.

Verantwoort tot hiertoe.

Den 12 Desember 1643 heeft hem voor meester laeten aenteykenen JAN HANSE DE MILDE heeft betaelt eene gulden, resteert vyf gulden die hy belooft te betaelen voor S. Lucas toekoomende of by foute van dien belooft CORNELIS VAN DER GRAEF hetselfde te suppleeren. Noch 5 gvlden, te volle betaelt.

Den 4 Jannewary 1644 heeft hem doen anteykenen JAN MOLYN als mester synde bvrger, daervoor betaelt 3 gulden,

-39-

Den 27 Junij 1644 heeft hem voor meester doen aenteykenen 1) ______HEEREMAN [= Heerman Witmond / Herman Witmont] heeft betaelt twee gulden, synde vreemt, sal de rest alle maent voortaen twee gulden betaelen tot de effective betaeling toe. Noch betaelt 2 gulden, noch betaelt 2 gulden.

JOHANNIJS RIJALLEME [ = Johannes de Renialme] heft hem doen aenteykenen als kuynstverkoeper heft darvoer betalt het recht 12 gulden Int Jar 1644 den 1 Augustij.

JAN JACOBSE GOEREE heeft hem doen aenteykenen, als kunstverkooper op den 27 September 1644, daervoor betaelt ses guldens.

PYETER GERRETSE Blockmacker op de Haven betalt syn resterende 3 gulden int Jar 1644 den 17 October.

PYETER JACKOPSE bordvyerwercker heeft hem als mester laeten aenteijkenen int Jaer 1644 den 27 October, heft betalt eene gulden rest noch 11 gulden.

Den 7 October 1645 betaelt 5 gulden rest noch 6 gulden. WIJLLEM VAN ODEKERKE heft betalt syn resterende 6 gulden.

WIJLLEM VAN ALST [Willem van Aelst] heeft betalt syn resterende 3 gulden 2 st. _____ KASKOEPER heft betalt syn resterende 3 gulden 2 st. ANTONIJ VAN HEUSDE heft betalt syn resterende 2 gulden.

 

 

Verantwort tot hijertoe.

SIJMON SIEMONSE steenhouwer heeft hem doen aenteijkenen als meester 1645 den 1 Janewarie. Hierop betaelt 10.0.0, rest 2 gulden.

Op den 3 April 1645 heft hem als mester laeten aenteekenen GHISBRECH LAMBRECHSE KRUCK platteelbakker sijnde een meesters soon heeft betaelt 3 gulden.

Schilder. Ao. 1645 Den 12 Junij NIJCLAES VOSMAER [= Nicolaas Arentsz Vosmaer ] heft hem als meester laeten aentekenen heeft betaelt het recht 6 gulden.

1) Voornaam onvermeld.

 

-40-

 

Bouckbinder. Den 13 October 1645 heeft SIJMON KLOETING hem doen aenteijkenen als meester synde een Meesters soon, betaelt 3.0.0.

Schilder, woonende op Maeslandt. Den 15 October 1645 heeft JAKOP PIETERSE VAN DER BURGH hem doen aenteijkene als meester synde vreemt heeft betaelt 6.0.0. Rest noch 6 gul.

Schilder. Den 7 Nouember 1645 heeft PIETER LEENDERSE VAN DER UIN [ Pieter van der Vin hem doen aenteijkenen als meester en heeft betaelt 6.0.0 terwijl hij burger is.

Verantwoort tot hier toe.

Schilder. Den 14 Mei 1646 heeft ARY JACOBSE KORTENDOECK [compare Abraham Aryensz Corstendonk ?] van nieu laette aenteijkene als meester Schilder vreemt zijnde hierop betaelt 2 gulden, noch 2 gulden, rest 8 gulden.

Noch betaelt door DELFF 2 gul: den 13 September 1647.

Schilder. Den 11 Jullij 1646 heeft hem as Mester laeten aenteekenen ANTONIJ MARYNISSE Schylder synde vreemt heeft op de handt gegeven 2 gulden, rest 10 gulden. Noch 2 gulden gegeven, noch 2 gulden, 1647. Rest 6 gulden.

Schilder. Den 6 August y heeft hem as meester laeten aenteykenen Monsr. POTTER [ Paulus Potter] schilder synde vreemt ende daervoor betaelt 12 gulden.

Schilder. Den 3 September heft hem als Mester laeten aentekene JAN GABRIJAELSE SONGE schilder heeft betaelt sijnde borger het recht 6 gulden. Schilder.

Den 3 September heeft hem laeten aentekenen LOUWIJS ELSEVIJER [ Louis Elsevier ] schilder als mester heeft betaalt synde vreemt 3 gulden, rest 9 gulden, noch betaelt 3 gulden rest noch 6 gulden.

Is verantwoert tot hier toe.

 

-41-

Ao. 1641. Beeltsnijder. Den 15 April heeft hem as meester laeten aenteijkenen MAERTE de beeltsnyder synde vreemt ende heeft op de handt gegeven 2 gulden ende 10 st. Rest noch 9 gulden en 10 st. Woont in den Haegh.

Glaasemaecker. Den 20 Julij heeft hem as Meester glaesemaecker laeten aenteijkenen JACOB DIRCKSE SLAZIUS zynde borger ende daervoor betaelt ses gulden. Bouckbinder.

Den 14 October heeft hem as meester boeckebinder laetten aenteijkenen SALLEMON VAN SOMMER zijnde borger ende het recht betaelt ses gulden.

Schilder. Den 16 October heeft hem as meester Schilder laetten aenteyckene SIMMON FANGER [Symon Fangaert ] zynde borger ende het recht betaelt ses gulden.

Is verantwoort tot hier toe.

======1648.======

Glaesmaker. GERAERT HEINDERIXSZ. VAN DE PUT heeft hem laeten aenteikenen als Meester, den 21 Febrewarij 1648 heeft het recht betaelt, vremt, 12 gulden.

Glaasemaecker. DIRCK JANSEN VAN DER LAAN, is aangeteikent als Meester den I9 Maart 1648 heeft het Recht betaalt zynde Meesterszoon 3 gulden.

Plateelbacker. Den 6 Aplil 1648 is hier aengeteikent als Meester SAMWEL PERERIUS VAN HEEREVELT heeft het recht voldaen 12 gulden.

Plateelbacker. Den 4 Mey 1648 is by prouisij aengeteikent als Regierende Meester PIETER JOPPE OOSTERLAEN ende ABRAHAM DE COGE als medestander betaelt het Recht 2.12.-

Stellen voor haar als Meesterknecht ARENT JACOBSE COSIJN betaelt t' recht 3.0.- sijnde meesters soon.

 

-42-

 

Mits naar ses jaer de voorn. willende Meesters blijuen sullen betalen volcomen t' recht wtwisende de gilde brief,

Glaasmaker. Den 4 Augustus 1648 is als Meester aengeteikent ANTONI JANSE POEL beeft het recht betaelt synde Mesters zoon drieguldeus, 3.

Schilder. Den 5 Ocktober 1648 heft hem aen laten teikenen als Mester CORNELIS VANDER VOORT heft het recht betaelt vreemt. 12 gulden.

JASEPER SAROT en ELSEVIER siet int achterste blat.

Is verantwoort tot hier toe. Schijlder. HEIJNDRICK VAN DER BURGH is aengetekcnt den 25 Janewarijus 1649. betaelt 6.- Plaateelbacker. Den 25 Meij 1649 heeft hem als Mr. platteelbacker doen aenteijckenen JAN GERRITSZ. VAN DER HOUVE. T' recht hetaelt 6 gulden.

Schijlder JAN DAUIJSE op Delfshave is als meester aengetekent den 12 Junij 1649 heeft hierop gegeven twe guilden rest 10 gulden. Constvercooper.

Den 16 September 1649 heeft hem doen aentekenen als meester MATEVS DE LACROES synde vreemt heeft betaelt 6 gulden rest noch 6 gulden. Noch betaelt 6 gulden, An. 1649 den 19 September.

Glaasemaecker. Is aengetek.ent ais meester HEIJNDRICK CLAESSE wonende tot Delfshave heeft betaelt het recht 6.0.0.

Is verantwoort tot hijer toe.

De Dienende Hooftmans sijn geweest.

MATTHEUS DE BERGH,

ADRIAEN DELFF.

FRANS JANSZ. VAN DER FIJN.

ENGEBRECHT VAN DEN VELDE.

AELBRECHT DE KEIJSER.

FRANS PAULUSZ. VAN OOSTEN.

 

-43-

 

Glaesenmaecker. Nota. Den 17 October 1648 heeft hem doen aentekenen als meester JASPER SAROT synde vreemt betaelt 6 gulden, doch is versumt in dit bouck te stellen, doch is verantwoort in 't groot bouck, siet het Jaer 1648. Heeft ten volle betaelt 1655, 8 februarij.

1648. den 17 October van LOUWIS ELSEVIER op syn resteerende 6 gulden ontfange 3 gulden rest 3 gulden, is versumt in dit bouck te stellen, doch is verantwoort int groot bouck, siet het Jaer 1648.

Next is Guild Book

part 2: period 1650-1714.

 

 

Note on Female painters

Female painters [see: vrouw] were generally not enrolled as independent artists in the Guild but they did play a role in producing paintings in the lower price range - works of up to a few guilders apiece. They were also active in selling these or other paintings in the street.

We find the names of a number of widows in the Guild book:

Christoffelline van Assendelft [independent art dealer, in Guild 1628]

Jan ]ansz. van Beek, widow [of a mason]

Huijbrecht Bruynicx's widow [of an art dealer]

Sentge Claesd [Claesdochter, widow of Dirck Reinniers, glass maker]

Nicolaes de Clerck's widow [of a dealer]

Elysbet Daket [independent art printer, entered Guild 1638.

Gerrit Ecberssoon's wirdow [of a faiencer]

Meijnaert Garrebrantsz.'s widow [of a faiencer]

Gherrit Hermansz.'s widow [of a faiencer]

Ghrietgen Huyge's widow [of a chair painter]

Master Lichtlam's widow [of a dealer]

Cornelis Claesz. Schol's widow.

Widows of masters had certain prerogatives within the guild, as their late husbands' membership could be continued by them. However, the exact conditions are not clear to me.

Known female painters in Delft are Cornelia de Rijck, Maria van Oosterwyck and her assistant Geertje Pieters. Finally we find Maria van Pruyssen.

Of this small group Maria van Oosterwyck has the odd position of a highly paid 'art amateur' who was really producing paintings on a professional level.

Among the independent women entering the Guild were a number of book seller such as Maregriete Huibrechts and Cornelia HeinderiksDr (1650); Anna Hondius (1652).

 

[Spotted errors? Ideas for clarification ? More background information is welcome!]

e about the author of this home page click author.

Email me with suggestions (and exact sources please) at kalden@xs4all.nl

 

 

/www.library.uu.nl/digiboeken/weyerman/weyerman.html

On my site you will also find the full scan of the Philips Angel book.

The diary written in 1624 by David Beck mentions a visit to de Langue and discussions of Delft art. See David Beck, Spiegel van mijn leven, een Haags dagboek uit 1624. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Sv. E. veldhuijzen, Hilversum 1993. Mentioned in Jeroen Blaak, Geletterde Levens, Hilversum, 2004.

 

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched 16 February 2001; Last update March 1, 2017. More info in the RKD site.