Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en praktijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 0a: Samenvatting/abstract en introductie

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met geordende voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - en tenslotte

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

English version

 

Samenvatting / Abstract

Massage en seksualiteit hebben deels overlappende elementen maar ook onderscheiden elementen. Dit artikel richt zich op ervaringen in massage en op de taboe-sfeer rond de overlap in massage en seksualiteit in drie onderscheiden landen die ik heb bezocht: Nederland, Zuid-Afrika en de USA.
Uit deze drie landen worden zes deelgebieden belicht:
1) Sportmassage / Zweedse massage
2) Medische massage / Fysiotherapie
3) Chinese / Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage
4) Holistische massage
5) Erotische massage
6) Tantrische massage.

 

 

Na een inleiding a) met min of meer objectieve beschrijvingen van deze zes typen massage volgt voor elk gebied

b) een onderdeel gezien vanuit het gezichtspunt en de best practices van massage professionals.

Het volgende deel c) geeft enkele gezichtspunten en ervaringen door cliënten.
Een bevinding is dat de grens tussen massage en seksualiteit soms niet zo makkelijk te stellen is, en dat massage en erotiek in een aantal gevallen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Tenslotte volgt d) een poging tot model-weergave en een aantal stellingen. De stellingen zijn in  hoofdzaak ethisch van aard, terwijl het artikel zelf in hoofdzaak descriptief is.
Er is zeer weinig gepubliceerd over dit taboeonderwerp. Dit artikel beoogt een eerste ruwe verkenning (survey) en een impressie te zijn van een onderwerp waar niemand nog de vingers aan heeft willen branden; er is niet gestreefd naar volledigheid.

==========

 

INLEIDING

Tekst aangetroffen op een website: “… one of the biggest non-sexual pleasures that a human body can experience is massage.”

Tekst aangetroffen op een flyer: “Have a professional massage in the comfort of your own hotel suite for health and relaxation. Please note this is not a sexual service and inappropriate calls will be reported.”

 

De eerste van de twee bovenstaande citaten benadrukt de heerlijkheid van massage, en benoemt het massageplezier als wezenlijk gescheiden van seksualiteit. De tweede tekst maakt reclame voor hotelbezoek-met-massage, benadrukt gezondheid en ontspanning maar dreigt vervolgens, indien een verkeerde bestelling wordt geplaatst, met aangifte bij de politie.
Bovenstaande citaten illustreren kort en bondig het bestaande spanningsveld in de westerse maatschappij tussen de werelden van massage en die van seksualiteit. En de behoefte van de masseur (m/v) zich duidelijk te positioneren.

Massage is een bijzondere en gespecialiseerde vorm van gewenste aanraking, spontaan uitgevoerd of op bestelling professioneel uitgevoerd. Aanraking en huidcontact is voor de meeste zoogdieren en de mens vanaf de geboorte broodnodig voor de goede ontwikkeling van hechting en voor een prettig en evenwichtig innerlijk en sociaal leven.

 

Taboe

Voor dit artikel is en eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar de situatie in drie landen, Nederland, Zuid-Afrika, en de USA. Elk van deze drie landen heeft een heel eigen geschiedenis wat betreft houding ten opzichte van lichamelijkheid, massage, naaktheid, aanraking en seksualiteit. Het hier onderzochte contrast tussen deze drie landen leert hoe die heel verschillende culturen omgaan met ideaal, praktijk en taboe.

Het taboe op de combinatie van massage en seksualiteit komt sterk naar voren, omdat er een gedeeltelijke overlap bestaat (de intieme setting, de naaktheid, de aanraking, mogelijk genot) en omdat er toch ook een - cultureel bepaald - groot verschil met seksualiteit is (seks alleen in de intieme relatie, in verbinding, met geslachtsdelen, erotische opwinding en mogelijk een orgasme).

USA

In de USA heerst al eeuwenlang, vanaf de pilgrim fathers, overwegend een puriteins kuisheidsideaal. Massage speelde in de USA misschien plaatselijk een zeer kleine rol als directe import uit landen van oorsprong.
In de jaren 1910-1920 vermomde de seksindustrie in de USA zich achter het etiket massage parlors. Zo werd de term massage als het ware ‘gestolen’ en massage werd een front voor de seksindustrie. Als tegenstroom is in die jaren wetgeving aangenomen om die twee velden van massage en seks streng te scheiden. Een uitvloeisel in de USA is het huidige stelsel van strikte regels voor lichaamsbedekking en andere strenge professionele regels in dit vrij preutse land. Prostitutie is in de meeste staten verboden, maar er is wel plaats voor sexual counseling. In de USA bestaan ook stromingen met ‘countercultures’ die meer Europees georiënteerd zijn, o.a. in Californië (het Esalen massage center) en masseurs die werken in de grote steden van de oostkust. Hawaï kent lomi-lomi massage.
Ook in Canada is de situatie iets meer ontspannen en verlicht.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika kent drie grote, onderscheiden culturen. Onder de zwarte bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika (Zulu, Xhosa etc) speelt massage vrijwel geen rol en is het bedekken van het lichaam en preutsheid intussen breed ingeburgerd en strikte regel geworden. Seksualiteit is intussen wel een groot probleem geworden omdat weinig zwarten er over praten en vele mannen en vrouwen het stiekem doen.
Voor de Indiase bevolkingsgroep, onderdeel van de (“coloureds”) heerst momenteel ook in grote lijnen terughoudendheid in naaktheid en seks, maar is er wel een oude Hindoetraditie van massage bewaard gebleven. Voor moslim coloureds bestaat er een zeer grote terughoudendheid.
Voor de blanken van Hollandse en Britse afkomst is massage grotendeels een onbekend terrein. Na een eeuw van isolatie en verkramping (o.a. onder invloed van de calvinistische kerk) is vanaf de regering-Mandela (1994) een periode van verlichting aangebroken, die wat betreft acceptatie van diversiteit in seksualiteit zelfs is vastgelegd in de grondwet. Zuid-Afrika blijft over het algemeen echter een conservatief, net, preuts land. Ook hier geldt massage soms als een front voor sekswerk.

Nederland is een door-en-door burgerlijk handelsland met een cultuur die vroeger zwaar calvinistisch was maar die tegelijk, wegens de havens, ook een open blik had naar buiten. Merkwaardig genoeg werd de ‘Zweedse’ massage hier in Amsterdam rond 1870 ontwikkeld door Metzger.
Vanaf 1962 werd de anticonceptiepil ook hier breed gebruikt en de deconfessionalisering (lees: ontkerkelijking) was enorm. Nederland maakte daarmee een relatief extreem sterke golf mee van maatschappelijke en seksuele revolutie - met als uitvloeisel een grote mate van vrijheid en hedonisme in woord, beeld en levensstijl.
Sekswerkers kunnen in Nederland openlijk werken en hoeven niet schuil te gaan onder een ander etiket. Maar sekswerkers willen om privacyredenen toch graag schuilgaan; ter wille van anonimiteit en verdoezeling worden in de openbaarheid voor seks soms andere etiketten gebruikt.

 

Aanrakingshonger

In de gewone dagelijkse westerse wereld is er in mainstream gebieden hier bestudeerd: Nederland, Zuid-Afrika en in de USA heel weinig plaats voor aanraking-van-betekenis tussen mensen – met name positief ervaren aanraking tussen mensen die elkaar niet of slechts oppervlakkig kennen. Gewenste aanraking op de naakte huid is voor de meeste mensen een schaars goed. Associaties: Afstand houden. “Aan mijn lijf geen polonaise”.
Dit is de heersende code: alleen onder familieleden mag men een beetje aanraken en knuffelen, en ook misschien in de sportclub, als er een doelpunt gescoord is, mag men omhelzen met teamleden, en tenslotte mag men in een overvolle bus of trein wildvreemden ook een beetje duwen, maar dan hebben we het wel gehad. Afstand houden tussen lichamen is de norm.

 

Afb. A. Groep van knuffelende nijlpaarden, bij St Lucia, Zuid Afrika. Foto door de auteur, 2010.

 

Aanraking wordt immers snel geassocieerd met te dichtbij komen en met seks – met alle restrictieve maatschappelijke codes die bij seksualiteit horen.  Traditioneel heerst er in Nederland, Zuid-Afrika en in de USA op het gebied van aanraking (onder een groot percentage van de bevolking) relatief een ernstig gemis en droogte, zeker wanneer we de situatie hier vergelijken met de meer aanrakerige, lichamelijk warmere culturen rond de Middellandse Zee en elders in de wereld.
  
Daarom zoeken mannen en vrouwen hier soms bewust naar een beetje meer warmte en aanraking en komen dan samen in een druk café of in een dancing. Een vluchtige hand op de schouder bij het passeren van een collega op de werkvloer kan ook nog net, zomaar, met een glimlach en een vriendelijk woord. Een aanraking is dan bedoeld om waardering, vriendschap of collegialiteit tot uitdrukking te brengen, om bevestiging en warmte te zoeken of te schenken. En maximaal is er een volle arm toegestaan om de schouder van de ander.

 

Lichaamsmassage

Voor een grote dosis goede, overvloedige aanraking is lichaamsmassage de geaccepteerde weg in Nederland, Zuid-Afrika en de USA. Massage op de ontblote huid is een maatschappelijk redelijk geaccepteerde en effectieve manier geworden om het aanrakingstekort te compenseren.
Zo gaat het bij massage: op afspraak, in een besloten ruimte, tegen een financiële vergoeding, voert de masseur een reeks van massagevormen en -technieken uit, zoals kneden, strijken en drukken. En dat hele gebeuren voldoet aan een reeks van impliciet aangenomen of expliciet genoemde verlangens, verwachtingen, veiligheidsafspraken en grenzen.
Massage kent ook de kwaliteit van intimiteit. Apart van anderen, met dichte gordijnen of deuren. In die beslotenheid gebeurt er iets moois tussen masseur (m/v) en cliënt.
De ruimte waarin de massage plaatsvindt is afgeschermd. Er heerst vanuit de masseur ook een zekere zwijgplicht. De cliënt bepaalt later zelf aan wie hij of zij iets vertelt over de ontvangen massage. Het is een touchy onderwerp.

 

Zes soorten massage

Het lijkt op het eerste oog allemaal zo helder en overzichtelijk. Op het gebied van massage kan men in Nederland, Zuid-Afrika en de USA in grote lijnen deze zes onderscheiden velden van massage aantreffen:
1) Sportmassage / Zweedse massage
2) Medische massage / Fysiotherapie
3) Chinese / Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage
4) Holistische massage
5) Erotische massage - en tenslotte
6) Tantrische massage.

Deze lijst met zes velden in massage roept tal van vragen op. Zijn die zes gebieden van massage duidelijk in gescheiden compartimenten verdeeld? Zijn seksualiteit en massage los te koppelen? Om die vraag te beantwoorden beginnen we

a) met zes algemene, min of meer objectieve korte omschrijvingen van elk van deze zes gebieden.

 

Wat zijn vervolgens op elk van die zes gebieden b) de Best Practices en wat is daarbij de professionele beleving van de masseur / masseuse, met name inzake grensgebieden? Wat zijn de variaties en deviaties?

 

Wat is  c) de gecommuniceerde beleving van de cliënt op elk van die zes gebieden, met name inzake grensgebieden tussen massage en seksualiteit?

 

Kan tenslotte d) een visueel schematisch model worden gepresenteerd om deze zaken van massage en seksualiteit en grensgebieden schematisch in kaart te brengen?

Dat zijn de kernvragen waar dit artikel nader op ingaat.

Iets over methodologie. Omdat het onderwerp van dit artikel min of meer een taboe-onderwerp is in de wereld van masseurs, is literatuur dun gezaaid, zoals o.a. blijkt uit diverse internet-zoektochten en data-mining.
Daarom is in 2010 door de auteur veldonderzoek gedaan bij een groot aantal masseurs en zijn ook cliënten geïnterviewd. Vanwege het taboe-karakter van het thema blijft het resultaat dus anekdotisch en impressionistisch van karakter. Verwacht svp. geen samenhangende theorie!

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

NOTEN

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

 

http://sports-blognow.blogspot.com/2008/05/hormone-weight-loss.html, gelezen op 8 november 2010, spelling aangepast.

Flyer, van Jacquie, Cape town, Zuid Afrika.

  “Hands Off - The Validity of Local Massage Parlor Laws” [notes]
University of Richmond Law Review
, Vol. 10, Issue 3 (Spring 1976), pp. 597-645
10 U. Rich. L. Rev. 597 (1975-1976). 
In Michigan, USA is er overheidscontrole voor massage als “...a legitimate public purpose: To discourage 'surreptitious' prostitution at massage parlors," to ensure that only "serious practitioners of massage" would operate parlors, and to decrease the likelihood that parlors would be used…” Bron:, Tracey D. Weaver, ‘Constitutional Law’ in: The Wayne Law Review, Summer, 1998, 44 nr 613, en Annual Survey Of Michigan Law, June 1, 1996-May 21, 1997.
Ook in Great Britain heerst er vergelijkbare zorg: Albert J. Velarde:
‘Becoming Prostituted - The Decline of the Massage Parlour Profession and the Masseuse’ in:
British Journal of Criminology, Vol. 15, Issue 3 (July 1975), pp. 251-263.

ASEP- Association for Sexual Energy Professionals
ASSECT- American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists
ACSB- Association of Certified Sexological Bodyworkers.
Jaiya is een van de sexual wellness workers: web site
http://newworldsexeducation.com/home.php

Source: Sheremata, Davis. "Low-down on rub-downs: massage parlours sell fantasy, but also a little sex." Alberta Report 24.7 (Jan 27, 1997): 36:
Canada: Edmonton vice squad detective Terry Sopka says the some of the parlours are fronts for prostitution. "We probably have 200 massage services in Edmonton, and I'd say in 10% of those you could get a sexual service," he says. "We drop in on them once a week or every two weeks, and I think that serves as a deterrent. Mostly we make sure the people who work there have a massage license." Det[ective]. Sopka says licensing is the main focus of his department, which laid 40 charges in 1996 against massage parlours for using unlicensed masseuses, charges that carry a fine ranging from $400 to $10,000.”

Informatie van bron G, Zuid Afrika, januari 2011: Een jonge (gekleurde) moslem in Kaapstad  is een masseur en heeft enorme problemen met zijn moslem familie omdat het als onbehoorlijk beschouwd wordt voor een moslem om zo’n baan uit te beoefenen.  Op de eerste plaats gaat het waarschijnlijk om de aanraking met een cliënt die naakt op tafel ligt. Misschien is daarbij de mentale associatie met seksueel contact voor de familie een doorslaggevend bezwaar. 

Dat wil zeggen, preuts gezien vanuit Nederland. “We like to put clothes on in South Africa”, een uitspraak van een medewerker van het Africa Museum, Johannesburg, december 2010, door auteur ondervraagd naar het ontbreken van naaktstudies in een grote fototentoonstelling.

http://scriptiesonline.bib.hva.nl/document/137715, p. 9. E.W.K. Bartels & J. Stam beschrijven zijn door royalty bezochte luxe praktijk in het Amstel Hotel. Metzger gaf daarnaast gratis heilmassage aan arme mensen.

Deze lijst is niet compleet maar redelijk representatief.

Dit artikel is beschrijvend van aard. De term deviaties wordt hier gebruikt in de zin van het bewandelen van andere, meer ongebruikelijke wegen - niet noodzakelijk van afkeurenswaardig handelen.

Digitale zoekopdrachten in het zoeksysteem van de Nationale Bibliotheek van Zuid Afrika leverden niets op. Een bibliothecaris in de USA met toegang tot alle wetenschappelijke en juridische journals heeft op mijn verzoek twee werkuren besteed aan het zoeken naar bronnen - en heeft uiteindelijk zeer weinig gevonden.

 

 

 

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.