JBB

Jan Baptist Biset (16xx - 17xx)

Although the date of inscription in the Guild 1703 takes him just out of my 17th century scope on Delft, the following email messages in Dutch are just too good to leave out.

Note: Email messages from Mr Jef Stoffels to Kaldenbach, October 2005.

 

Mijnheer,
Op zoek naar informatie op het internet omtrent de schilder Jan Baptist
Biset , vond ik een vermelding van die Jan Biset in de publicatie over het Sint Lucas gilde op Uw website.
"1703 : 19 February heeft JAN BISET sigh als Meester Schilder laaten
aanteekenen synde vreemt en heeft 6 gulden op Rekening betaald"
(Text in Red highlights remarkable or as yet unexplained items)
Als architect werk ik aan de renovatie van het kasteel op het Domein van
Vorselaar, Belgie ( ook De Borrekens genoemd) waar boven de haard in het
"salon de parade" een schilderij hangt getekend Jan Baptist Biset, 1720

(waarvan een foto in bijlage. [zie onder]


Voor zover ik kan bijdragen tot het ontsluieren van " yet unexplained items" in de Obreen lijst
stuur ik U hierbij volgende info :
De levensloop van die Jan Baptist Biset vond ik in de publicatie van " De
Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders" door Jacob Campo
Weyerman, online gepubliceerd op het internet , onder de naam Ian Baptist
Bizet ( tevens zijn vader Emmanuel Biset wordt vermeld)
http://www.library.uu.nl/digiboeken/weyerman/weyerman.html
Weyerman , zoals blijkt in die (toch wel schitterende )
"levensbeschrijving" was een goede vriend van Jan Biset en vermeld inderdaad dat Jan Biset tijdelijk in Delft verbleef.
Het schilderij dateerd uit de tijd dat het kasteel in bezit was van Jacobus
de Pret en Anna Maria Moretus (uit het beroemde drukkersgeslacht te
Antwerpen, dochter van de beroemde Balthazar Moretus , opvolger van Plantin)
Het salon waarin het schilderij zich bevind werd vermoedelijk ontworpen door
Jan Peter van Bauerscheit, zoals vermeld in het omvangrijke werk door Inge
Maria Breedvelt Boer. Dit werk tevens werd tevens op het www gepubliceerd.
http://www.library.uu.nl/digiarchief/dip/diss/2003-0715-125209/inhoud.htm
Uit hetzelfde kasteel komen ook de 3 portretten door Jordaens, die in 2001
werden aangekocht door het Rijksmuseum te Amsterdam.
Hoogachtend,
Jef Stoffels


Natuurlijk hebt U toestemming om die info te publiceren.Correctheidshalve
dien ik echter toestemming te vragen aan de eigenaars van het schilderij om
de foto te publiceren, wat me wel zal lukken. ( ik tracht tevens een betere
foto te maken, en een met de details van de handtekening en familiewapens)

- het schilderij is gedateerd 1720 , getekend, J.B. Biset
- vandaag zag ik bij nader toezien dat het schilderij tevens de wapens van
de families "van de Werve" en "van Varick" draagt.
- Ik ben niet zeker wie de juiste opdrachtgever is van het schilderij in het
"salon-de-parade", volgens datering valt het in de periode dat het echtpaar
de Pret - Moretus eigenaar was van het kasteel, het wapenschild van Varick
verwijst echter naar de schoonmoeder van hun dochter Marie-Anne de Pret.
- De geschiedenis van het pand (zowat 30 generaties ) zal ik nog verder
uitzoeken, Maria Breedtveld wijst de bouwwerken in die periode toe aan
Bauerscheit (1756 oprichten van bijgebouwen en poorten, vroeger die eeuw
zou hij aan het kasteel zelf gewerkt hebben). kort overzicht die periode
zie verder.
- verder is mij weinig bekend over die Jean Biset behalve dat een schilderij
van hem " L'Amerique portant ses richessen a l'Europe" is tentoongesteld in
Le Musee du Nouveau Monde de La Rochelle.


- De geschiedenis van het kasteel is in die periode in het kort alsvolgt :
Philippe-Louis de Pret ( 30 oktober 1680 - 6 oktober 1755) was schepen,
griffier en burgemeester van de Stad Antwerpen. ( hij was ook de neef van
een van de stichters van de Oostendse Compagnie, tegenhanger van de
Oostindische,zie mevr. Breedtveld-Boer). Hij kocht het kasteel van de
familie Proost op 7 december 1716.
Philippe-Louis de Pret huwde in 1711 met Ann-Marie Moretus ( Antwerpen 4
febr.1687 - 4 september 1724), achtste van negen kinderen van Balthazar
Moretus ( de opvolger van Plantin).
Het echtpaar De-Pret Moretus werd in Vorselaar opgevolgd door hun enige
dochter, Marie-Anne de Pret
Marie-Anne de Pret ( Antwerpen 5 februari 1712-10 januari 1781) huwde op 4
augustus 1734 met Charles-Philippe van de Werve, een afstammeling uit een
van de oudste adelijke families te Antwerpen, aan wie zij op 7 november 1768
de heerlijkheid Vorselaar overdroeg.
Charles-Philippe-Henri-Jean-Baptist van de Werve ( Schilde 2 november
1706-Antwerpen 30 november 1776), graaf van Vorsselaer, baron van Lichtaart
en Rielen enz. was de zoon van Charles-Henri van de Werve ( 27 november
1672 - 29 november 1721), heer van Schilde, burgemeester van Antwerpen enz..
en van Eleonore-Louise de Varick.(1669-1714)
Charles-Philippe-Henri-Jean-Baptist van de Werve verkreeg bij patentbrieven
van zijn vrouw de titel van graaf van Vorsselaer. Hij liet rond 1756 het
kasteel verbouwen, en het voorhof oprichten.


Vriendelijke groeten,


Jef Stoffels

 

===

17 okt.2005

Geachte Kees Kaldenbach,


(...)
Alhoewel ik slechts een erg bescheiden kennis heb wat betreft schilderkunst
wil ik nog volgende meegeven ter overweging :
- Mogelijks is het een afbeelding ( die al dan niet een familielid
portreteerd )van Diana de godin van de jacht, in het Grieks ook wel Artemis
genoemd. De afgebeelde pijl en boog verwijzen daar alleszins naar. ( was ook
een populair onderwerp voor schilders rond die periode)
Een en ander omtrent "jachttaferelen" en die Diana las ik in een recente
studie van Philippe Liesenborghs:
http://statbel.fgov.be/studies/ac317_nl.pdf
- Noteer tevens dat op het wapenschild van de familie "van de Werve" (
voorkomend op het doek) everzwijnen zijn afgebeeld, die zwijnen kwamen reeds
voor in het wapen van de eerst gekende "van de Werve" die burgemeester was
van de stad Antwerpen, destijds genoemd " de littore" ( later uit het latijn
vertaald naar van de Werve), voorzover de litteratuur over heraldiek mij
informeerde verwijzen die everzwijnen sinds de frankische periode naar de
moed van de drager van het wapen.
- Het is wellicht ver gezocht van mij om een link te zoeken tussen die
everzwijnen en het onderwerp van het schilderij maar volgens het verhaal "
de Calydonische everjacht van Meleager en Atalante" ( veel voorgesteld op
romeinse sarcofagen ) vergat koning Oeneus een offer aan Diana, die uit
wraak een woest everzwijn zond, de kop van het beest werd na gedood te zijn
door zijn zoon Meleager aangeboden aan zijn geliefde jageres Atalante,
waarop de rest van de ( jaloerse ) jagers door hem vermoord werd , en hij
tenslotte zelf ten onder ging.
(ik hoef daar niet aan toe te voegen dat in het kasteel nogal wat
afbeeldingen van everzwijnen ( en hun koppen) terug te vinden zijn.
In de marge van het verhaal wil ik nog de relaties P.P.Rubens met het
kasteel in Vorselaar vermelden : " onze" gerenommeerde Rubens, die
samenwerkte met drukker Moretus, schilderde niet alleen ( evenals jordaens)
jachttaferelen met Diana, hij deed bij het huwelijk van Anne-Marie Moretus
tevens een zilveren schaal kado. ( kado met een uitgebreide geschiedenis,
die ik nog verder dien na te pluizen).
Hier en daar in de literatuur ( demarches van auteurs die ik noteer, maar
waar ik mij verder niet mee inlaat) wordt geopperd dat P.P.Rubens een
"natuurlijke" zoon zou zijn van Cornelis van Bergen ( ook genoemd Corneille
de Berghes of Glimes), ooit prinsbisschop van Luik en ... ooit eigenaar van
het Kasteel te Vorselaar. ( genelagie is niet meteen mijn vak, maar er ik
noteer iets te veel "toevalligheden".)
Noteer tevens dat er in de kapel van het kasteel te Vorselaar een
schilderij " de vlucht naar Egypte" door Jordaens hing, heden in het bezit
van een van de erfgenamen.

vriendelijke groet ,
Jef Stoffels

 

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched 16 February 2001; Last update March 1, 2017. More info in the RKD site.